Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 80/2016

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 ΑΔΑ: 6ΟΞ2Η-2ΨΩ

Σχετικά Έγγραφα

2/84327/0026/2019

Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους" ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11


2/86541/0026/2018

Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων ΑΔΑ: Ω9Σ0Η-ΕΔΧ ΔΞ


2/86708/0026/2017

«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».(ΑΔΑ:7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)


2/81869/0026/2015

ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ - "Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων"


2/99070/0026/2016

"Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων".(ΑΔΑ:717ΥΗ-61Δ)


2/89135/0026/2017

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ: 657ΕΗ-ΔΦ9 


2/97612/0026/2014

Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων(ΑΔΑ:7ΣΖΓΗ-ΖΡ8)

2/85304/0026/2018

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 7ΧΜ6Η-6ΥΨ 


2/82718/0026/2017

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ:7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ


2/94847/0026/2016

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους (ΑΔΑ:7ΒΥΕΗ-4ΒΑ)