Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΓΓΑΔΔΤ 391/8689/2023 , 5013/2023 , 4795/2021

Υπόμνηση εγκυκλίου – Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση. ΑΔΑ:9ΙΟ246ΜΤΛ6-ΕΤΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΓΓΑΔΔΤ 391/8689/2023

«ν.5013/2023 Μέρος Β’ «Διαχείριση Κινδύνων, προσθήκη Κεφαλαίου Ζ΄ στο Μέρος Α΄ του ν. 4795/2021. Προθεσμία για τη σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση».ΑΔΑ:Ω83Θ46ΜΤΛ6-ΛΕΥ


Α1β/Γ.Π.οικ.59860/2023

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων στο Υπουργείο Υγείας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ’ του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5013/2023 (Α’ 12).


ΓΓΑΔΔΤ 280/6210/2023

Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Γ και την παρ. 4 του άρθρου 22Η του ν. 4795/2021.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/2022

Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» - Σύμβουλος Ακεραιότητας ΑΔΑ:95Α546ΜΤΛ6-Γ3Κ


37374/2020

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020»ΑΔΑ:6ΘΖ246ΨΧΞΧ-Ο77


34595/2021

«1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021 ΑΔΑ:6ΔΙΣ46ΨΧΞΧ-ΠΨ1


32153/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021ΑΔΑ:9Β9746ΨΧΞΧ-ΟΔΙ

34595/2021«1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 202 ΑΔΑ:6ΔΙΣ46ΨΧΞΧ-ΠΨ1

27704/2022«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 34595/09.06.2021 Εγκυκλίου που αφορά την 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021» ΑΔΑ:Ψ2ΙΕ46ΨΧΞΧ-Μ7Β


οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.(καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018)


οικ.2/52342/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).(Καταργήθηκε με την Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018)


28811/2020

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ:ΨΒ6346ΨΧΞΧ-4ΤΙ

6079/2021:2 η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020» όπως έχει τροποποιηθεί  ΑΔΑ:ΨΦΖΘ46ΨΧΞΧ-01

83431/2020Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020  ΑΔΑ:ΨΙ7Φ46ΨΧΞΧ-8ΜΨ

37374/2020«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020»ΑΔΑ:6ΘΖ246ΨΧΞΧ-Ο77