οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3429/2005
ΦΕΚ: 5171/Β/16.11.2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/23297/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314).


οικ.2/52342/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).(Καταργήθηκε με την Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018)


οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.(καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018)


24146/ΔΕΚΟ1224/2013

Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων   προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005.

2/26549/ΔΠΓΚ/2018

Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου  Α’ του ν. 3429/2005.


37468/Β2/2019

Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/ 2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


26551/Β2/2019

Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 δυο (2) φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α' ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 


35696/Β2/2015

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των τριάντα τεσσάρων (34) εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων τουΥπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.


127507/2022

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2023 των τεσσάρων (4) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφαλαίου  Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 


2/23416/ΔΠΓΚ/2013

Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Απο 1/1/2016 αντικ. από την Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/2015 (ΦΕΚ Β' 2934/31-12-2015)