Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 3852/2010/Α.100 , 4954/2022 , 4804/2021

Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν.5027/2023.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 291/2023 ΑΔΑ: ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ

Σχετικά Έγγραφα

304616/2022

«Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2022 ΑΔΑ:ΨΟΝΗ46ΜΑΠΣ-6Τ1


Ε.2061/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45).(ΑΔΑ: ΨΜΞΜ46ΜΠ3Ζ-ΩΡΓ)


100878/2021

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4784/2021 (Α’ 40) ΑΔΑ:6ΓΟΥ465ΧΘΞ-ΥΓΒ

16086/2023:«Γνωστοποίηση της α.π. 100878/16.4.2021 Εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». ΑΔΑ:ΨΒΛΘ46ΜΤΛΚ-ΘΝΤ

17675/2023

Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.». ΑΔΑ:ΩΧΚΞ46ΜΑΠΣ-ΔΑ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2023


Ε.2231/2021

Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από το δασμό εισαγωγής των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία (άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09) ΑΔΑ: ΩΔΧ046ΜΠ3Ζ-Λ6Μ


12592/2023

Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2023. 


123373/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48) περί χορήγησης στους ΟΤΑ Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου χωρίς παρακράτηση των οφειλών τους σε περίπτωση αναγκαστικής προσκύρωσης οικοπέδου.»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2023- ΑΔΑ:61ΞΜ46ΜΑΠΣ-ΑΣΗ


ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ


91109/2022

Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 767/2022 ΑΔΑ: 6ΚΜΓ46ΜΤΛ6-7ΞΞ


261370/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2020​ ΑΔΑ:9ΡΠΖ46ΜΑΠΣ-ΑΞΧ