Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019. ΑΔΑ:97ΧΤ46ΜΙ0Φ-ΖΘ3

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/139/2020

Αν, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διακοπή της απόσπασης Επιθεωρητή– Ελεγκτή ή υπαλλήλου που υπηρετεί στην Αρχή, πριν τη λήξη της, μετά από αίτησή του, για όσα αιτήματα περιέρχονται στην υπηρεσία μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης.(...)Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων διακοπής της απόσπασης των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και του λοιπού προσωπικού της Αρχής, απαιτείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, για την έκδοση της σχετικής πράξης του Διοικητή της Αρχής, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η διατύπωση γνώμης από το ως άνω Συμβούλιο.


38435/2020

Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν.4622/2019 ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660/2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ


59/2020

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων ΑΔΑ:Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε


ΝΣΚ/105/2020

1) Αν η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019, βάσει της οποίας η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται, προσδίδει στις οικείες εκθέσεις χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης. 2) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αν η Αρχή μπορεί να κάνει αποδεκτά αιτήματα ελεγχόμενων φορέων ή εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή πολιτών για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων για τις οποίες έχουν γνωστοποιηθεί σχετικές εκθέσεις.1) Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019, βάσει της οποίας η εφαρμογή και η υλοποίηση των συστάσεων - προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου της ΕΑΔ είναι υποχρεωτική για τους ελεγχόμενους φορείς στους οποίους απευθύνεται, δεν προσδίδει στις οικείες εκθέσεις χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης (ομόφωνα). 2) Ο Διοικητής της Αρχής δύναται να δίνει εντολή επανελέγχου υποθέσεων, βάσει των διατάξεων των άρθρων 83 παρ. 2 περ. δ΄ και 91 παρ.1 του ν. 4622/2019, ανεξαρτήτως αιτημάτων ελεγχόμενων φορέων ή εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή πολιτών για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων (κατά πλειοψηφία).


Π.Δ. 8/2020

Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.


οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


15387/2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


26968/2020

Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.