ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4807/2021 , ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ. 3131/2022

Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας». ΑΔΑ:6Ο3Η46ΜΤΛ6-361

Σχετικά Έγγραφα

25/2021

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019. ΑΔΑ:97ΧΤ46ΜΙ0Φ-ΖΘ3


οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ/88/2016

Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.(ΑΔΑ:7Τ6ΒΩ-Α9Ω)


οικ. 10687/2022

Ορισμός Κύριου Διατάκτη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 


15387/2020

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 39514/2020

Σύσταση και Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


οικ. 13049/2020

Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


26968/2020

Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


21126/2020

Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


8031/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)