Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019 , 4270/2014/Α.65

Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν.4622/2019 ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ

Σχετικά Έγγραφα

2/45897/0026/2017

«Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014»(ΑΔΑ:65ΟΦΗ-36Κ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660/2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019, Α΄ 133 ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ


Π.Δ. 8/2020

Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.


2/27840/0026/2017

«Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4270/2014».(ΑΔΑ:6ΣΟΡΗ-Ζ0Υ)


1282/2019

Οργανισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133/7-8-2019).


ΕΦΚΑ/Σ34/2/1498365/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών ΑΔΑ:6ΡΙΞ465ΧΠΙ-ΤΗΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2019


59/2020

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων ΑΔΑ:Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε


Φ80020/οικ.27113/Δ16.889/2019

«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127 του ν.4611/2019 (Α΄73).»(ΑΔΑ:690Ρ465Θ1Ω-ΓΛ4)


Φ.80000/28443/892/2019

Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.ΑΔΑ: 9Ψ7Κ465Θ1Ω-ΙΚΗ


2/51290/0026/2016

Θέμα: Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΥΕΚ 1381/τ.Β’/17.5.2016).(ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ)