Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

«Παροχή διευκρινήσεων σε ερωτήματα των ΚΕΠ για τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής». ΑΔΑ:9Β7Ο46ΜΤΛΠ-4ΤΨ

Σχετικά Έγγραφα

1691/22/1627148/2022

Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΔΑ:66ΜΓ46ΜΤΛΒ-ΘΙΣ  


26034/2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών.


Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856/2020

Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής


ΔΙΣΚΠΟ/οικ13143/2005

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.


Φ50/50/2007

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών με ελληνική καταγωγή (ομογενών).


ΔΙΣΚΠΟ/19787/2007

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


ΕΣ/Τ4/150/2007

Γενική αρμοδιότητα βεβαίωσης γνησίου υπογραφής έχουν μόνο οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και όχι οι δικηγόροι (ΥΠΟΙΚ 1085209/1091/2005, 1097866/1224/0006Γ΄/2005)


304941/2020

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές – τεκμαρτά ημερομίσθια». ΑΔΑ:6ΖΓΨ46ΜΑΠΣ-ΖΝ5


ΕΑΑΔΗΣΥ/67/2015

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.

Δ.ΣΦ,ΦΕΚ-264/Β/11.2.2016:Στην 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β), στη σελίδα 7455, Παράρτημα Α, υποσημείωση 45 διορθώνεται το εσφαλμένο «Όπου στο παρόν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν" και στη σελίδα 7481, Παράρτημα Β και στην υποσημείωση 47, διορθώνεται ομοίως το εσφαλμένο «Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν".ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β βλεπε το  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΑΑΔΗΣΥ/1178/2015  Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β


ΕΑΑΔΗΣΥ/67/2015-ΦΕΚ/664/Β/2015

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

Δ.ΣΦ,ΦΕΚ-264/Β/11.2.2016:Στην 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β), στη σελίδα 7455, Παράρτημα Α, υποσημείωση 45 διορθώνεται το εσφαλμένο «Όπου στο παρόν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν" και στη σελίδα 7481, Παράρτημα Β και στην υποσημείωση 47, διορθώνεται ομοίως το εσφαλμένο «Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν".ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β βλεπε το  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΑΑΔΗΣΥ/1178/2015  Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β