30/003/000/3744/2015

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4337/2015

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4337/2015(ΑΔΑ:ΨΠΘ4Η-59Ε )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1151184/2015

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας(ΑΔΑ:7ΖΔ4Η-85Ι )


ΠΟΛ.1255/2015

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα (ΑΔΑ:6Ε9ΚΗ-7ΚΚ )


Β1/οικ.27850/1387/2016

Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015).(ΑΔΑ:6ΛΠΞ4653ΟΞ-8ΜΜ)


Φ.1500/οικ.49926/2148/2016

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 για θέματα διαδοχικής ασφάλισης (ΑΔΑ:7ΙΞΒ465Θ1Ω-ΡΞΨ )


ΙΚΑ/Σ22/3/2016

« Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4337/2015»


ΠΟΛ.1021/2018

«Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 291/2017 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.»(ΑΔΑ:6ΓΠ746ΜΠ3Ζ-7ΡΗ)


Φ.10035/οικ.48223/1104/2015

Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη (ΑΔΑ:Ψ7ΤΙ465Θ1Ω-ΑΞΘ )


Φ.80000/36355/1232/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α΄) - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄) (ΑΔΑ:Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ )


ΔΙΔΠΑ/Φ.4/1/627/2017

Κατανομή μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών προς εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 10 του ν.4337/2015 (Α’ 129).


ΠΟΛ. 1272/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου  8 του  ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών πρός το Δημόσιο   (άρθ. 25 ν.1882/1990).ΑΔΑ: ΩΦΩΓΗ-8ΚΜ