Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 303/2024 - ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/1835/2024

Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2024 ΑΔΑ: ΨΩΑΡ46ΜΤΛ6-Ρ0Τ


ΥΠ.ΕΣ/110575/2023

Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότησης της δημοτικής επιτροπής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1328/203 ΑΔΑ:9ΖΕΓ46ΜΤΛ6-ΙΜ7


ΥΠ.ΕΣ/8182/2024

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98/2024


8050/2024

Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων.ΑΔΑ:9ΝΑΛ46ΜΤΛ6-Ν1Δ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 94/2024


103706/2024

Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2024 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2024 ΑΔΑ:9ΛΡ546ΜΑΠΣ-ΧΘ6


ΥΠ.ΕΣ/39135/2022

Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 374/2022 ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 


33156/2024

Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 535/2024 ΑΔΑ: 9ΛΠΚ46ΜΤΛ6-Ψ40


ΥΠ.ΕΣ/6120/2024

Εγκύκλιος 73/2024 για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της περιφερειακής επιτροπής ΑΔΑ:ΡΚΣΟ46ΜΤΛ6-ΑΩΓ


1674/2018

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας. (ΑΔΑ:ΨΠΛΕ465ΧΘ7-35Ω) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2018


ΥΠ.ΕΣ/17088/2024

Παροχή διευκρινίσεων για τις μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 198/2024 ΑΔΑ:ΨΒ9Ω46ΜΤΛ6-ΒΑΒ