ΥΠ.ΕΣ/39167/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 375/2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96605/2021

«Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 933/2021 ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ


ΥΠ.ΕΣ/39135/2022

Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 374/2022 ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 


ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ


1674/2018

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας. (ΑΔΑ:ΨΠΛΕ465ΧΘ7-35Ω) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2018


34239/2022

«Σύσταση, Συγκρότηση, Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2022 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2022 ΑΔΑ: 64ΙΟ46ΜΑΠΣ-6ΜΜ


12142/2022

«Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2768/2022​ ΑΔΑ:996Ι46ΜΤΛ6-ΞΓΞ 


9052/2022

«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 100/2022 ΑΔΑ: 6Θ8246ΜΤΛ6-ΦΘΕ


ΥΠ.ΕΣ/15608/2022

«Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο»ΑΔΑ: ΨΔΖΜ46ΜΤΛ6-Δ7Ν  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 163/2022


ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ.5645/2022

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο


20776/2022

«Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων». ΑΔΑ:Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 215/2022