ΥΠ.ΕΣ/39135/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 374/2022 ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96599/2021

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 932/2021 ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ


59849/2019

Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90/2019


ΥΠ.ΕΣ/39167/2022

«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 375/2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ 


ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ


34239/2022

«Σύσταση, Συγκρότηση, Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2022 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2022 ΑΔΑ: 64ΙΟ46ΜΑΠΣ-6ΜΜ


12142/2022

«Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2768/2022​ ΑΔΑ:996Ι46ΜΤΛ6-ΞΓΞ 


9052/2022

«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 100/2022 ΑΔΑ: 6Θ8246ΜΤΛ6-ΦΘΕ


ΥΠ.ΕΣ/15608/2022

«Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο»ΑΔΑ: ΨΔΖΜ46ΜΤΛ6-Δ7Ν  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 163/2022


ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ.5645/2022

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο


Β1-77301/12102/14/2015

Αποδοχή της με αριθμ. 374/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (ΑΔΑ:7ΕΔΛ465ΦΘΘ-ΔΙ7)

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ 374/2014