Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4997/2022 , 147740/2020 , 37598/2021

Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης. -Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2023

Σχετικά Έγγραφα

109782/2022

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.


ΝΣΚ/192/2020

Εάν η κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, μειωμένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009/2011.(...)Η κατοχή από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία δεύτερης έμμισθης θέσης, μερικής απασχόλησης, στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.2 περ.στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης.


43069/2022

Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022.


127069/2022

Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του ν. 4763/2020 που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2023.


ΝΣΚ/78/2007

Δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με ίδια νομικής φύσεως εργασία σε φορείς όπως η ΑΤΕ Α.Ε. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Η επιβαλλόμενη από τις συνταγματικές (άρθρο 104 Σ1975/1986/2001) και νομοθετικές διατάξεις (άρθρα 1 παρ.1 Ν 1256/1982 και 35 Υ.Κ.) απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στις υπηρεσίες του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καταλαμβάνει και το προσωπικό καθαριότητας και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 περ.α’ εδ.β’, 6 και 14 παρ.1 του Π.Δ/τος 410/1988. Είναι όμως επιτρεπτή και για το προσωπικό αυτό η δεύτερη απασχόληση σε υπηρεσίες του Δημοσίου και σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον πρόκειται για μειωμένη απασχόληση και η καταβαλλόμενη ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1400/1983. Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης του προσωπικού αυτού σε φορείς που έχουν εξέλθει από τον δημόσιο τομέα, όπως η ΑΤΕ Α.Ε., δεν συνιστά δεύτερη απασχόληση, αλλά άσκηση εκ μέρους τους ιδιωτικής εργασίας, για την οποία θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ. (πλειοψ.)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/27/2018

Αμοιβή για άσκηση από υπάλληλο ιδιωτικού έργου. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη της παρούσας, η δαπάνη καταβολής αμοιβής στα παραπάνω πρόσωπα – υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών …., που απασχολήθηκαν στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου LIFE ARCPIN προκειμένου να υλοποιήσουν τις δράσεις, τις οποίες ανέλαβε ο Φορέας Διαχείρισης έναντι του Δήμου ... με την από 24.12.2013 μεταξύ τους συναφθείσα “συμφωνία εταιρικής σχέσης” είναι, κατά την κρίση του Κλιμακίου, νόμιμη. Και τούτο διότι η συμμετοχή των προσώπων αυτών στην εν λόγω ομάδα εργασίας, παρέχοντας υπηρεσίες κατά μη πλήρες ωράριο, στον εκτός ωραρίου κύριας απασχόλησής τους στο Φορέα, χρόνο, δεν εμπίπτει στην απαγόρευση περί κατοχής δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, περαιτέρω, δε, δεν προκύπτει ότι η ορισθείσα για τη μειωμένη ως άνω απασχόληση των προσώπων αυτών αμοιβή, υπερβαίνει τα όρια, που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Επιπλέον ο χαρακτήρας του ανωτέρω έργου, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέσχε ως συμπράττων φορέας, ο Φορέας Διαχείρισης και ανέθεσε στο πλαίσιο αυτό στους προαναφερόμενους υπαλλήλους την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, που ανέλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ARCPIN -σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Ένταξης αυτού, όπου ρητώς μάλιστα προβλέπεται η απασχόληση του προσωπικού του φορέα- δεν επιτρέπει την υπαγωγή της άσκησης των καθηκόντων των ανωτέρω προσώπων στην έννοια του ιδιωτικού έργου, ώστε να τίθεται ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων για άσκηση από τον υπάλληλο ιδιωτικού έργου (πρβλ. γνωμοδ. ΝΣΚ 437/2010 και 581/2012)....Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος (2017), τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει