Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4926/2022, 610010/2023

«Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ)» ΑΔΑ:ΨΠΘΚ46ΜΑΠΣ-Ν5Σ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

610010/2023

«Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:49/2023. ΑΔΑ:ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ


427223/2024 :«Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ)» ΑΔΑ:ΨΠΘΚ46ΜΑΠΣ-Ν5Σ


68955/2023

Ανάκληση της αριθ. 9/2023 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 9Δ9Ψ46ΜΑΠΣ-81Λ) ΑΔΑ:Ψ6ΔΥ46ΜΑΠΣ-7ΑΤ


64696/2023

«Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. Ο.Γ.Α.» ΑΔΑ:9Δ9Ψ46ΜΑΠΣ-81Λ ΕΓΚΥΚΙΟΣ 9/2023

68955/2023Ανάκληση της αριθ. 9/2023 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 9Δ9Ψ46ΜΑΠΣ-81Λ) ΑΔΑ:Ψ6ΔΥ46ΜΑΠΣ-7ΑΤ


19421/2016

Ανάκληση εγγράφου - παύση ισχύος εγκυκλίου (ΑΔΑ:624Ψ465ΦΘΕ-7ΨΗ)


Σ50/38/355171/2021

Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4576/2020 και της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ. ΑΔΑ: 9ΠΤΙ46ΜΑΠΣ-ΒΟ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2021


43328/2362/16/2016

Ι/ Περιορισμοί ταξινόμησης, οχήματα τέλους σειράς

ΙΙ/Τροποποίηση της με αρ. πρ. 31687/1738/16 (ΑΔΑ: 6ΝΩΣ4653ΟΞ-ΜΜΡ) εγκυκλίου

ΙΙΙ/Τροποποίηση της με αρ. πρ. 26201/931/2015 (ΑΔΑ: 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π) εγκυκλίου (ΑΔΑ:Ω13Μ4653ΟΞ-Ω5Π)


334/2024

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2503/21-12-2023 εγκυκλίου για την παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της 3 ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 ‘‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’’ του ΠΑΑ 2014-2020» ΑΔΑ: 9ΥΔ04653ΠΓ-ΝΣΗ 


70033/4014/2019

Διευκρινίσεις επί της αρ. πρωτ. οικ. 32833/1782/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) εγκυκλίου μας με θέμα την πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΔΑ: Ω1Κ8465ΧΘΞ-ΓΕΤ


190362/2021

Ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας ΑΔΑ: ΨΙΒΑ465ΧΘΞ-ΛΔ0

64683/2023:Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 190362/2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας. ΑΔΑ:9ΟΙ5465ΧΘΞ-ΗΘΟ

Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085779/2021:Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 190362/14-07-2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την ΕΕ χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας ΑΔΑ:6Α3246ΜΠ3Ζ-ΔΑΦ


Ο.3026/2023

«Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 64683/24-02-2023 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 190362/2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας» ΑΔΑ:ΨΔΙΠ46ΜΠ3Ζ-7Β5