Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4013/2011 , 80189/2019
ΦΕΚ: 2403/Β/16.05.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 124384/0212-2019 (Β’ 4617), 112696/ 18-10-2021 (Β’ 4900) και 2042/11-01-2022 (Β’ 98) όμοιες.

Σχετικά Έγγραφα

112696/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 (Β’ 3221) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617) όμοια.


2042/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617) και 112696/ 18.10.2021 (Β’ 4900) όμοιες.


124384/2019

Τροποποίηση της 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


47165/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24.8.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’  3810), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 133291/15.12.2020 (Β’  5633), 7478/22.1.2021 (Β’ 281) και 23761/3.3.2022 (Β’ 1198) όμοιες.


80189/2019

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


7478/2021

Τροποποίηση της υπ ’ αρ. 88408/24-8-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


88408/2020

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


61763/2022

Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


131381/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41075/16-4-2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 1419), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 65201/18-6-2018 (Β’ 2628), 18534-1/122-2019 (Β’ 674) και 53717/28-5-2020 (Β’ 2097) όμοιες.


133291/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24-8-2020 υπουργικής απόφασης “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως ισχύει, για την προσθήκη Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.