Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4624/2019 , 4412/2016 , 3471/2006 , 4013/2011
ΦΕΚ: 281/Β/27.01.2021

Τροποποίηση της υπ ’ αρ. 88408/24-8-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».

Σχετικά Έγγραφα

133291/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24-8-2020 υπουργικής απόφασης “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως ισχύει, για την προσθήκη Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.


124384/2019

Τροποποίηση της 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


88408/2020

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


80189/2019

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


41075/2018

Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


20886/2017

Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


82334/2018

Τροποποίηση της αριθμ. 20886/20-2-2017 (ΦΕΚ 663/Β΄/2-3-2017) απόφασης με θέμα «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


18534-1/2019,

Τροποποίηση της 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/ Β΄/25-4-2018) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


65201/2018

Τροποποίηση της 41075/16-04-2018 απόφασης περί συμφωνιών-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


53717/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41075/16-04-2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” (Β΄ 1419) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 65201/18-06-2018 (Β΄ 2628) και 18534/ 12-02-2019 (Β΄ 674) υπουργικές αποφάσεις.