Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 4071/2012 , 142/2017 , 4024/2011

Επικαιροποίηση Υποδείγματος Απόφασης «Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων»(ΑΔΑ:78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

247/78581/2020

Τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), «Αλιευτικός Κώδικας», σχετικά με το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων, με τον νόμο 4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». ΑΔΑ: 9ΩΛΙ4653ΠΓ-ΒΧΒ


ΥΠ.ΕΣ/96599/2021

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 932/2021 ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ


Δ1(δ)/ΓΠ οικ.94070/2018

Κοινοποίηση νέου υποδείγματος Σχεδίου Βεβαίωσης πληρότητας φακέλου μετά την έκδοση της Δ1(δ)/ΓΠοικ.86851/12.11.2018 (ΦΕΚ 5132/Β/2018) Υπουργικής Απόφασης.(ΑΔΑ:ΨΞΩΟ465ΦΥΟ-66Ι)


Α.Π. 44800/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/45/2018

Αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης:..Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει των προδιαληφθεισών νομικών παραδοχών, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν είναι νόμιμη η πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, από τους φερόμενους ως δικαιούχους των ΧΕ υπαλλήλους, για το συνολικό χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017. Και τούτο, διότι τόσον η 649/20.12.2016 απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 25.5.2017, όσο και οι αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, οι οποίες αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 14.9.2017, δεν δύνανται να αποτελέσουν νόμιμο έρεισμα για την πραγματοποίηση από το προσωπικό, στο οποίο αφορούν, υπερωριακής εργασίας και, συνακόλουθα, για την καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσης, για το προηγούμενο της δημοσίευσής τους χρονικό διάστημα. Στο 8927/29.11.2017 έγγραφο επανυποβολής προβάλλεται ότι η μη έγκαιρη δημοσίευση της 649/20.12.2016 απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οφείλεται στην, λόγω της υπηρεσιακής υποστελέχωσης του Δήμου, καθυστέρηση διεκπεραίωσης της διαδικασίας απόκτησης ηλεκτρονικής υπογραφής από αυτόν, αναγκαίας προϋπόθεσης για την αποστολή δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ, η οποία (καθυστέρηση) οδήγησε περαιτέρω και στη μη έγκαιρη ανάρτηση των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο ισχυρισμός, όμως, αυτός είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, καθόσον, όπως ορθώς επεσήμανε ο Επίτροπος, η έλλειψη υπαλλήλων με εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση αποστολής της 649/20.12.2016 απόφασης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού για την απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή διαδικασίες, ούτε και την ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση ανάρτησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείου (...)Κατ’ ακολουθίαν αυτών, τα υπό έλεγχο χρηματικά εντάλματα πληρωμής περιέχουν μη νόμιμη και μη κανονική δαπάνη και, για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΔΗΔ/17544/2018

 «Επικαιροποίηση απόφασης του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014»(ΑΔΑ:676Ν465ΧΘΨ-ΚΕΘ)


ΥΠ.ΕΣ/42508/2015

«Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες (ΑΔΑ 7ΝΞ2465ΦΘΕ-Φ4Φ)


ΥΠ.ΕΣ/22874/2016

Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες (:ΑΔΑ:7666465ΦΘΕ-ΣΤΘ)


ΥΠ.ΕΣ/26051/2016

Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:6ΞΠΖ465ΦΘΕ-ΚΒΔ)


ΥΠ.ΕΣ/35995/2016

Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες (ΑΔΑ:ΩΖΤΠ465ΦΘΕ-8ΘΥ)