Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

50891/2007

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006
ΦΕΚ: 1876/Β/14.09.2007

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

965/2020

Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


12509/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».


43254/2007

Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006.


ΝΣΚ/18/2018

Δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου.   Η δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ» ως δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού, αποβλέπουσα στη λειτουργία δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, που, σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη και τις διατάξεις που την διέπουν, ασκεί δραστηριότητες που έχουν σχέση με πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά θέματα, υπάγεται στην έννοια των «αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων» του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνακολούθως, τυγχάνει υποκειμενικής απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου, παρά το γεγονός ότι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις δεν κατονομάζονται ρητώς στη διάταξη αυτή (ομόφ.). (Αποδεκτή με την ΠΟΛ. 1041/2018)


ΥΑ 61995/2007

Καθορισμός των ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημιώσεων προέδρων ή αντιπροέδρων, καθώς και μελών, των διοικητικών συμβουλίων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.


12243/2007

Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)-Εγκύκλιος 41


ΕλΣυν.Κλ.1/211/2016

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η μετακίνηση των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα ως δικαιούχων αιρετών γυναικών στην .. προκειμένου να παρακολουθήσουν το προαναφερόμενο συνέδριο ήταν νόμιμη. Και τούτο, διότι ναι μεν δεν συνάγεται ότι η μετακίνηση της ως άνω Αντιδημάρχου και των δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων έγινε για εκτέλεση υπό στενή έννοια υπηρεσίας, στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, δεδομένου ότι οι προπεριγραφόμενες θεματικές ενότητες του συνεδρίου άπτονταν αρμοδιοτήτων του Δήμου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), η συμμετοχή τους αυτή στο συγκεκριμένο συνέδριο αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.


ΕΣ/T1/190/2008

Μεταφορά προσωπικού απο λυθείσα ΑΕ.Απόφαση του Μον. Πρωτοδ. που αφορά καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δήμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σ' αυτόν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006.Προσωρινά εκτελεστή απόφαση, επί της οποία ερείδεται η εντελλόμενη δαπάνη, αποτελεί έγκυρο εκτελεστό τίτλο κατ' άρθρο 904 του Κ.Πολ.Δ και δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς το καταψηφιστικό σκέλος της, παράγουσα άμεση υποχρέωση συμμόρφωσης σε βάρος του Δήμου Ζακυνθίων (άρθρο 904 παρ. 2α' του Κ.Πολ.Δ.).


ΕΣ/Τ7/0018/2009

Διετές πρόγραμμα χρηματοδότησης κοινωφελούς επιχείρησης ... δεν μπορεί να καλύπτει λειτουργικές δαπάνες όπως αποζημιώσεις, αμοιβές μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου της, έξοδα συντήρησης γραφείων κλπ ούτε να συνιστά τη μοναδική πηγή εσόδων της,καθώς σε αντίστοιχη περίπτωση καταστρατηγούνται τόσο οι κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου για την κατ' αρχήν απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων (βλ. άρθρο 87 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη σχετική νομολογία του Δ.Ε.Κ.), όσο και οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 259 του Δ.Κ.Κ., που ερμηνευόμενες τελολογικά (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν.3463/2006), αποβλέπουν στην ίδρυση οικονομικά βιώσιμων και παραγωγικών κοινωφελών επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων θα έχει αναπτυξιακή προοπτική και δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στην οικονομική αρωγή του Ο.Τ.Α. που τις συνέστησε.


ΥΠ.ΕΣ/69631/2021

«Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων - Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος - Ιστορική έδρα» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 646/2021 ΑΔΑ:ΨΒΙ846ΜΤΛ6-Τ91