Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4601/2019 , 4412/2016/Α.117Α , 4412/2016/Α.327Α , 4412/2016/Α.12 , 4412/2016/Α.247 , 4413/2016/Α.16 , 3978/2011
ΦΕΚ: 2385/Β/12.04.2023

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1061864 ΕΞ 2023

«Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1080757 ΕΞ 2023

Διαβίβαση εγγράφου αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».


78366 ΕΞ 2023

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».  ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08


19320 ΕΞ 2023

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


1017/2020

Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.


42465 ΕΞ 2022

«Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» ΑΔΑ:6ΠΠΨΗ-4Ω1


19315 ΕΞ 2022

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» και «Διάθεση στοιχείων και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


Ν.4601/2019

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.


2023/C 64/04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού IPI από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και από τους οικονομικούς φορείς 


ΕΣ/Ε ΚΛ/78/2019

Προγραμματική σύμβαση...Εξάλλου, στο άρθρο 2 προσδιορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και στο άρθρο 4 ορίζεται ότι η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου (βλ. στοιχείο 8 του Παραρτήματος Ι, «Διάρκεια υλοποίησης»: 20 μήνες). Περαιτέρω, για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης, το άρθρο 5 αυτής προβλέπει τη σύσταση Κοινής Επιτροπής και τον τρόπο λειτουργίας της ενώ στο άρθρο 7, υπό τον τίτλο «Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης», ορίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και ότι έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. Επίσης, στο άρθρο 8, υπό τον τίτλο «Εκπροσώπηση», ορίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης, ενώ, το άρθρο 9 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην επίλυση των, μεταξύ των συμβαλλομένων, διαφορών από την εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της σύμβασης. Ακόμα, στο άρθρο 10, υπό τον τίτλο «Μεταφορά/απασχόληση προσωπικού-χρήση υποδομών», προβλέπεται ότι είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης, αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, καθώς και η παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Εξάλλου, στο άρθρο 11, υπό τον τίτλο «Ειδικοί όροι», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του έργου, καθώς και ότι όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία, κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της προγραμματικής και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου.Με τα δεδομένα αυτά το, υποβληθέν για έλεγχο, σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ..., που επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/739/2019