Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: οικ.46901 ΕΞ 2024, 98979 ΕΞ 2021

Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής. ΑΔΑ:ΨΓΡΡΗ-ΤΦΡ

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

οικ.46901 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766). 


66297/2024: Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής. ΑΔΑ:ΨΓΡΡΗ-ΤΦΡ


78366 ΕΞ 2023

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».  ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08


1061864 ΕΞ 2023

«Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΔΤΔ Α 1188339 ΕΞ 2016

«Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τις τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)».(ΑΔΑ:7ΡΩΙΗ-5Τ0)


Γ5(β)/ΓΠ.οικ.57460/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 4 της αριθμ.Γ5(β) Γ.Π.οικ.20293 (ΦΕΚ 787/Β/23-03-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων (ΑΔΑ:7ΓΗΜ465ΦΥΟ-ΝΚ6)


O. 3009/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμόν 6216/2023 (ΦΕΚ Β’ 2300/07.04.2023) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας


42465 ΕΞ 2022

«Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» ΑΔΑ:6ΠΠΨΗ-4Ω1


ΠΟΛ.1165/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4316/2014 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παροχή διευκρινίσεων (ΑΔΑ:78ΠΜΗ-ΦΨΘ )


1047847/2020

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα ΑΔΑ:ΨΙΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΡΟ8


ΠΟΛ 1059/2011

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών»