Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 52445 ΕΞ 2023 , 4412/2016/Α.117Α , 4601/2019

«Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχετικά Έγγραφα

52445 ΕΞ 2023

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1080757 ΕΞ 2023

Διαβίβαση εγγράφου αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».


78366 ΕΞ 2023

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».  ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08


Δ12A 1126595/2014

Διαβίβαση επιστολής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


1017/2020

Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.


42465 ΕΞ 2022

«Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» ΑΔΑ:6ΠΠΨΗ-4Ω1


19320 ΕΞ 2023

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


19315 ΕΞ 2022

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» και «Διάθεση στοιχείων και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


Δ1α/Γ.Π.οικ.35250/2020

Υποχρέωση υποβολής Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας, MDH στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:6ΡΧΣ465ΦΥΟ-94Δ 


Ν.4601/2019

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.