Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 52445 ΕΞ 2023

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».  ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08

Σχετικά Έγγραφα

52445 ΕΞ 2023

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.


1061864 ΕΞ 2023

«Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


42465 ΕΞ 2022

«Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» ΑΔΑ:6ΠΠΨΗ-4Ω1


ΔΔΘΤΟΚ Γ 5019715/2015

Σχετικά με επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους απαλλαγής σκαφών βάσει αποδείξεων εσόδων που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής  ή δελτίων αποστολής  – τιμολογίων (ΑΔΑ:7Κ5ΡΗ-ΖΜΧ )


ΠΟΛ.1165/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4316/2014 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παροχή διευκρινίσεων (ΑΔΑ:78ΠΜΗ-ΦΨΘ )


234410/2022

«Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022». ΑΔΑ:ΨΣΙΜ46ΜΑΠΣ-ΓΩΜ


184177/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή ΑΔΑ: 6ΝΞΠ46ΜΑΠΣ-ΤΩΒ


Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/2021

Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων» ΑΔΑ:ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ

Δ2β/46246/2021Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκυκλίου. ΑΔΑ:6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ

Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/2021Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλίου.  ΑΔΑ:ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ

 


ΠΟΛ.1055/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. (ΑΔΑ:6ΚΨΥΗ-ΛΙΡ)


66657/2021

«Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών » ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9Ο97Η-Ζ6Ι