Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2396/1953
ΦΕΚ: 376/Β/24.03.2000

Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες με την Αριθμ. 129/2534 ΦΕΚ B 108/4.2.2010 )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

543/5543/2000

Χρήση ,κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες με την Αριθμ. 129/2534 ΦΕΚ B 108/4.2.2010 )


ΚΥΑ/2783/1989

"Χρήση, κυκλοφορία και έλεγχος υπηρεσιακών αυτοκινήτων"

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την 543/5543/2000, ΦΕΚ-376 Β' ' ΚΥΑ


35/508/2006

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 543/5543/2.3.2000 (ΦΕΚ 376/Β΄/24.3.2000) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. 

812/18504/2007

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 543/5543/ 24.3.2000 (Φ.Ε.Κ. 376/Β΄/24.3.2000) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 

ΕλΣυν/Τμ7/248/2009

Νόμιμη η προμήθεια τριών επιβατηγών αυτοκινήτων, για τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπαλλήλων του δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2396/1953 και της 543/5543/2000(ΦΕΚ Β΄376) Κοινής Απόφασης.


5122/2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 


ΕλΣυν/Τμ7/219/2009

Μη νόμιμη η προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου, με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για τις μετακινήσεις του Δημάρχου, διότι : α) δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσεως, πέραν του ενός (1) οχήματος και άλλου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησής του, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2396/1953 και τα άρθρα 4 και 5 της 543/5543/2000 Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 376), β) δεν παρασχέθηκε η απαιτούμενη ειδική αιτιολογία για την επιλογή εκ μέρους του Δήμου να προβεί στην αγορά του ως άνω αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο και όχι από τον Ο.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με την 6400/2060/1984 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και γ) δεν προηγήθηκε δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργειά του, κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..


ΕλΣυν/Τμ7/96/2010

Κάθε Δήμος δύναται να διαθέτει ένα και μόνο επιβατικό όχημα, το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο εκάστοτε Δήμαρχος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών του αναγκών και πάντοτε εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του. Αντιθέτως, οι υπάλληλοι του Δήμου δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση επιβατικού οχήματος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών τους αναγκών, καθόσον για τις εντός έδρας μετακινήσεις τους λαμβάνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 πάγιο επίδομα εξόδων κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, ενώ στις εκτός έδρας μετακινήσεις τους δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση υπηρεσιακού οχήματος, καθώς αυτά δεν επιτρέπεται να κινούνται εκτός των ορίων της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο προσωπικό ή ο Δήμος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 2396/1953 και στο άρθρο 9 της ως άνω 543/5543/2000 απόφασης (βλ. Πράξεις VII Τμ. 161/2006, 130/2007, 103/2008).

4876/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β’) απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της στο Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης)», όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. 2613/14-07-2017 (ΦΕΚ 3129 Β’).


ΥΠΕΣ/105/1522/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».