Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90/2019

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96599/2021

Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 932/2021 ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ


ΥΠ.ΕΣ/96665/2021

«Εκλογή προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934  ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ


63900/2019

Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ΑΔΑ: ΨΔ0Ω465ΧΠΙ-ΝΗΒ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102/2019


Δ1δ/Γ.Π. οικ. 8640/2020

Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2017, 2018 και 2019 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΔΑ:668Κ465ΦΥΟ-Ω2Θ


2/54922/0004/2015

Συγκρότηση σε σώμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

Τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.2/15320/0004/2016, ΦΕΚ 198/ΥΟΔΔ/14.4.2016


14135/2019

Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Βουλευτικών Εκλογών έτους 2019


Γ3α,β/Γ.Π.οικ.19216/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ3α,β.Γ.Π. οικ.49291/2019 υπουργικής απόφασης «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας» (Β΄ 2809).


Π.Δ. 94/2016

Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974“ (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 24η Μαΐου 2012 με την απόφαση MSC 325 (90) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).


ΔΔΘΕΚΑ Α 1000981/2020

Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 2019/2179 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012 όσον αφορά την ανά χώρα κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας και για παρέκκλιση από τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό για το έτος ποσόστωσης 2019/2020 ΑΔΑ: 9Ο6246ΜΠ3Ζ-4ΓΝ


ΠΥΣ/44/2019

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.