Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4446/2016 , 4270/2014 , 2/1757/0026/2017

Παροχή οδηγιών για την υποβολή ορθών δικαιολογητικών που αφορούν στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής πρόσθετων αμοιβών. ΑΔΑ:66ΚΠΩ-ΖΗΒ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

6312/2020

Παροχή οδηγιών για την υποβολή ορθών δικαιολογητικών που αφορούν στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής πρόσθετων αμοιβών.ΑΔΑ:ΩΗΑΩΩ-ΧΞ4


2/4904/ΔΛΓΚ/2020

Έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 – Παροχή οδηγιών. ΑΔΑ:6Ρ28Η-2ΜΒ


2/77587/2020

Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 – Παροχή οδηγιών.


2/34883/0026/2017/2018

«Παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.».(ΑΔΑ:64ΔΤΗ-ΗΔ3)


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)/36/2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω (σκέψη ΙΙ), εφόσον οι αμοιβές που αφορούν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα έχουν ήδη καταβληθεί με άλλους τίτλους πληρωμής στους ως άνω ιατρούς του ... Νοσοκομείου, δεν δικαιολογείται η έκδοση των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων, δεδομένου ότι οι αξιώσεις των φερόμενων ως δικαιούχων έχουν αποσβεσθεί. Αβασίμως δε ισχυρίζεται το νοσοκομείο ότι η έκδοση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων εξυπηρετεί τη λογιστική τακτοποίηση των γενομένων πληρωμών, αφού τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ούτε ασκεί επιρροή το γεγονός ότι οι εντελλόμενες δαπάνες αφορούν σε δεδουλευμένες εφημερίες με κύριο και πρωταρχικό σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου. Κατόπιν τούτων, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/107/2017

Αρμοδιότητα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων Περιφέρειας. (..) Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται, εκτός άλλων, ότι με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015,  θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις για τη μεταρρύθμιση και συνολική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Περιφέρειες, με την ανάληψη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων και την αντίστοιχη μεταφορά σε αυτούς των αρμοδιοτήτων, από 1.1.2017, των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης είναι ο προϊστάμενος των υπηρεσιών της Περιφέρειας και διατάσσει, μεταξύ άλλων, την είσπραξη των εσόδων αυτής και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, υπογράφει δε τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια και είναι διατάκτης των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ως άνω ν. 4270/2014 ασκούνται από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Περιφέρειας (βλ. και Ε.Σ. Ολομ. Πρακτικά της 9ης Γεν. Συν/σης της 10ης Μαΐου 2017), ο οποίος με απόφασή του δύναται να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενά του όργανα να υπογράφουν με εντολή του πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωμής. Οι ενέργειες/πράξεις που αφορούν στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων διενεργούνται/προσυπογράφονται και υπογράφονται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας και τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτήν (βλ. σχετ. την 2/45897/0026/14.6.2017 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του ν. 4270/2014»). Και τούτο, διότι ρητά το άρθρο ένατο παρ. 6 του ν. 4393/2016 ορίζει ότι οι Προϊστάμενοι  Οικονομικών Υπηρεσιών καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση  του νόμου αυτού από τις Υ.Δ.Ε, επιπρόσθετα δε κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4446/2016 είναι τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο, την εκκαθάριση των δημοσίων δαπανών και την ενταλματοποίηση αυτών, δηλαδή και την υπογραφή των σχετικών τίτλων πληρωμής. Επομένως, στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών ανήκει ο έλεγχος, η εκκαθάριση, καθώς και η ενταλματοποίηση των δαπανών της Περιφέρειας.(..)Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προκύπτει ότι τα χρηματικά αυτά εντάλματα υπογράφει ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας …. Συνεπώς, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, ο ανωτέρω είναι, κατά νόμο, το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση των δαπανών της ως άνω Περιφέρειας, δηλαδή και την υπογραφή των σχετικών τίτλων πληρωμής, καθόσον δεν έχει εξουσιοδοτήσει ιεραρχικά  υφιστάμενα όργανά του στη Διεύθυνση Οικονομικού αυτής, και πρέπει αυτά να θεωρηθούν.


2/23141/0026/2018

ΘΕΜΑ  :  « Παροχή απόψεων». (Σχετικά με την έκδοση των συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου οικ. έτους 2017)


2/15376/ΔΛΓΚ/2020

Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την ενταλματοποίηση δαπανών με παραπάνω του ενός Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ) ανά ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps), στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ). ΑΔΑ: ΨΖΚΗΗ-ΓΥΧ


ΠΟΛ.1115/2017

Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).(ΑΔΑ:6ΤΛΞ46ΜΠ3Ζ-ΟΙΤ)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/14/2018

Συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου.(..)Συνεπώς, με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, και, ως εκ τούτου, ορθώς η Επίτροπος, έστω και με διαφορετική εν μέρει αιτιολογία, αρνήθηκε τη θεώρηση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Και τούτο, ειδικότερα διότι, πέραν της μη τήρησης της προβλεπόμενης εκ του νόμου διαδικασίας για την ανάληψη υποχρεώσεων, οι επίμαχες δαπάνες κατά το μέρος που αφορούν στην καταβολή των αποζημιώσεων υπερωριακής απασχόλησης οικονομικού έτους 2017 των φερόμενων ως δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής εκκαθαρίζονται σε βάρος του Κωδικού 0269 (βλ. σχετ. και Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ., συγκεκριμένα Κωδικό Εξόδων 0261 «αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», 0263 «αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες», πρβ. άρθρο 61 ν. 4486/2017 και Κωδικούς Εξόδων 0277 και 0278), ήτοι κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων και της διαγραφόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και των διατάξεων της Β1α/40746/2015 Κ.Υ.Α. ειδικής, για την εκκαθάριση των αναγκαίων για την υπερωριακή απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν και οργανώνονται ως ν.π.δ.δ. δαπανών, διαδικασίας