Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

7428/2004

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006
ΦΕΚ: 253/Β/09.02.2004

Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΚΥΑ 30842/2013

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


64871/2007

Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


ΥΠΕΣ/70560/2009

Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


ΥΠΕΣ/47490/2012

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

ΚΥΑ/50698/2011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την κατάpτιση πpοϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


ΥΠΕΣ/7028/2004

Καθορισμός του τύπου του Π/Υ Δήμων και Κοινοτήτων

-ΥΠΕΣ/52454/2024:Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης. 

-63726/2023-ΦΕΚ:4795/Β/28.7.2023: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

-οικ.49039/2022-ΦΕΚ:3976/Β/26.07.2022:Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασηςοικ.49039/2022/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.Β-ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΦΕΚ:3976/Β/26.07.2022).


ΥΠΕΣ/67146/2008

Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2009.

ΥΠΕΣ/55327/1989

Υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να εγγράφονται στους Π.Υ των Δήμων και κοινοτήτων

50891/2007

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


ΥΠΕΣ/78048/1959

Περί της υπαγωγής ενίων υποχρεωτικών δαπανών  των Δήμων και κοινοτήτων εις τας  διατάξεις του άρθρου 38 του από 15.6.1959 Β.Διατάγματος