Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.3463/2006

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 3852/2010
ΦΕΚ: 114/Α/08.06.2006

 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 243

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 3463_2006-10.4.24.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 10/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5099/2024 ΦΕΚ  48/Α/5.4.2024

Αναθεωρήση 3463_2006-5.2.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/02/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ Ν.5085/2024- ΦΕΚ:17/Α/2.2.2024

Αναθεωρήση 3463_2006-8.1.2024-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 08/01/2024

0ΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΩΝ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023, N.5056/2023- ΦΕΚ:163/A/6.10.2023,Ν.5043/2023 ΦΕΚ: 91/Α/13.04.2023,Ν.5037/2023 ΦΕΚ: 78/Α/28.03.2023,Ν.5027/2023-ΦΕΚ:48/Α/02.03.2023

Αναθεωρήση 3463_2006-3.3.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/03/2023

0ΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΩΝ ,Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022, Ν.4997/2022-ΦΕΚ:219/Α/25.11.2022, Ν.4964/2022- ΦΕΚ: 150/Α/30.7.2022,,Ν.4954/2022-ΦΕΚ:136/Α/09.07.2022,Ν.4915/2022 - ΦΕΚ: 63/Α/24.3.2022

Σχετικά Έγγραφα

ΚΥΑ 30842/2013

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


ΥΠ.ΕΣ/69631/2021

«Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων - Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος - Ιστορική έδρα» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 646/2021 ΑΔΑ:ΨΒΙ846ΜΤΛ6-Τ91


ΕΣ/ΚΛ.Ε/32/2019

Νομιμότητα σχεδίου προγραμματικής σύμβασης:..Με τα δεδομένα αυτά, το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. … και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων …, … και Κοινοτήτων περιοχής .., έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο, και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της...Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Δ.Ε.Υ.Α.  …  και   του   Συνδέσμου   Ύδρευσης      Δήμων .., … και Κοινοτήτων περιοχής ...


7428/2004

Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.


ΥΠΕΣ/55327/1989

Υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να εγγράφονται στους Π.Υ των Δήμων και κοινοτήτων

2/4548/002/2006

Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.


50891/2007

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


ΥΠΕΣ/78048/1959

Περί της υπαγωγής ενίων υποχρεωτικών δαπανών  των Δήμων και κοινοτήτων εις τας  διατάξεις του άρθρου 38 του από 15.6.1959 Β.Διατάγματος

22713/2007

Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων.


ΥΠΕΣ/25565/1051/1974

Περί της υπαγωγής της πληρωμής ενίων υ δαπανών  των Δήμων και κοινοτήτων εις τας  διατάξεις του άρθρου 38 του από 17/5-15.6.1959 Β.Διατάγματος