Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΕΣ/55327/1989

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006
ΦΕΚ: 894/Β/14.12.1989
Υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να εγγράφονται στους Π.Υ των Δήμων και κοινοτήτων

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

7428/2004

Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.


ΝΣΚ/31/2017

Εάν κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. δύνανται να τυγχάνουν καθολικοί διάδοχοι καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως προς τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμείς δίκες του, ή εάν, ελλείψει τέτοιας νομοθεσίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 479 του ΑΚ. (...)Οι Δήμοι, στους οποίους περιέρχεται η περιουσία καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν καθίστανται καθολικοί διάδοχοί τους, αλλά, κατ' εφαρμογή του άρθρου 479 ΑΚ, ευθύνονται περιορισμένα για τις υποχρεώσεις-χρέη των καταργούμενων νομικών προσώπων, μέχρι την αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας. Στα χρέη αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα τα οποία συνδέονται με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικές με την περιουσία, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να συμμετέχουν, να διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και να προβάλλουν και τον ισχυρισμό περί του περιορισμού της ευθύνης τους (πλειοψ). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια δυνάμει της υπ’ αριθμ. 194/2016 Γνωμοδοτήσεως του Ε' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.


Ν.3463/2006

 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/32/2019

Νομιμότητα σχεδίου προγραμματικής σύμβασης:..Με τα δεδομένα αυτά, το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. … και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων …, … και Κοινοτήτων περιοχής .., έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο, και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της...Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Δ.Ε.Υ.Α.  …  και   του   Συνδέσμου   Ύδρευσης      Δήμων .., … και Κοινοτήτων περιοχής ...


ΚΥΑ 30842/2013

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


50891/2007

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


ΥΠΕΣ/78048/1959

Περί της υπαγωγής ενίων υποχρεωτικών δαπανών  των Δήμων και κοινοτήτων εις τας  διατάξεις του άρθρου 38 του από 15.6.1959 Β.Διατάγματος

ΕλΣυν/Τμ.7/57/2008

(..)Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 4 του π.δ/τος 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α΄, 11), που εφαρμόζονται αναλόγως για την ανάθεση υπηρεσιών από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ιδίου π.δ/τος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14, 26 και 28 του β.δ/τος της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» συνάγεται ότι προκειμένου να ανατεθεί από δήμο η εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εργασίας σε ιδιώτη, απαιτείται να προηγείται η σύνταξη μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, από την οποία να προκύπτει τεκμηριωμένα και αναλυτικά ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας, προκειμένου να ακολουθηθούν με διαφάνεια οι προσήκουσες διαδικασίες ανάθεσης και να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, από τη συνάρτηση του προϋπολογισθέντος κόστους προς την τελικώς καταβαλλόμενη αμοιβή, ότι έχει επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με το συμφερότερο από οικονομικής άποψης τρόπο (Πρ. VΙΙ Τμ. 87/2006). Η μελέτη αυτή είναι απαραίτητο δικαιολογητικό της εντελλομένης δαπάνης (Πρ. VΙΙ Τμ. 363/2006, 107/2007).


ΣΤΕ/2422/2011

Δημοσίευση απόφασης δημοτικού συμβουλίου:..Επειδή, με την ανωτέρω υπ΄ αριθ. 305/31-10-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ........ νομού … ορίσθηκε πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Υδροηλεκτρικός Σταθμός ... Δήμου ...», η οποία συνεστήθη με την υπ΄ αριθ. 33067/29-11-1990 απόφαση του Νομάρχη ...(Β΄ 763), με σκοπό την αποκλειστική παραγωγή και διάθεση της ενέργειας από τον ως άνω Υ/Η σταθμό προς τη ΔΕΗ. Με την προαναφερθείσα απόφαση ο αιτών διορίσθηκε στο ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο ως αναπληρωτής τακτικού μέλους, παρά το γεγονός ότι το τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος … του Δήμου ..... με το υπ΄ αριθ. 6/16-7-2007 πρακτικό του είχε προτείνει αυτόν ως τακτικό μέλος. Η ως άνω απόφαση έχει τον χαρακτήρα ατομικής διοικητικής πράξεως και, συνεπώς, προκειμένου να αποκτήσει υπόσταση έπρεπε να δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 97 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Απητείτο δηλαδή η δημοσίευση, με την ανάρτηση στο δημοτικό κατάστημα, πίνακα που να περιέχει, μεταξύ των άλλων, και περίληψη του περιεχομένου της ως άνω αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου. Όμως, στο από 1-11-2007 αποδεικτικό δημοσιεύσεως, που ευρίσκεται στο φάκελο της υποθέσεως, αναφέρεται ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου ........ δημοσιεύθηκε ο πίνακας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ο αριθμός των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 31-10-2007. Επομένως από το ανωτέρω αποδεικτικό προκύπτει ότι δεν δημοσιεύθηκε περίληψη της ως άνω υπ΄ αριθ. 305/31-10-2007 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου .... και, συνεπώς, εν όψει των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η απόφαση αυτή δεν έλαβε νόμιμη υπόσταση. Για το λόγο δε αυτόν, ο οποίος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, η απόφαση αυτή πρέπει να ακυρωθεί, ενώ, περαιτέρω, πρέπει να ακυρωθούν, για λόγους ασφαλείας του δικαίου και οι ανωτέρω εκδοθείσες επί προσφυγών του αιτούντος αποφάσεις, ήτοι η υπ΄ αριθ. 20999/6-12-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας …. και η υπ΄ αριθ. 11/18-1-2008 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με τις οποίες ασκήθηκε έλεγχος νομιμότητος στην υπ΄ αριθ. 305/31-10-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ...... Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, κατόπιν δε τούτου, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.


ΥΠΕΣ/25565/1051/1974

Περί της υπαγωγής της πληρωμής ενίων υ δαπανών  των Δήμων και κοινοτήτων εις τας  διατάξεις του άρθρου 38 του από 17/5-15.6.1959 Β.Διατάγματος