Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

925401/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

«Επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που παρακρατήθηκε για μισθολογικές περιόδους, πέραν της 25/11/2022»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

-ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ   

-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ

                                                                    


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ.Μ/οικ/766/2017

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»(ΑΔΑ:Ω061465ΧΘΞ-ΕΛ3) ΕΓΚ/1/2017


Α.Ε.Π.Π/ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06 %

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ  Α.Ε.Π.Π.  Οδηγός για  Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς  Νοέμβριος, 2017 Έκδοση 1


Ε.2198/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1113/2015 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (REBATE) ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 34 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ ν.3918/2011, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAWBACK)ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ν.4052/2012 ΑΔΑ:ΨΡΛΝ46ΜΠ3Ζ-ΒΦΑ


21309/2013

Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπερ ΟΑΕΔ


ΙΚΑ/T01/652/38/2016

«Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-1-2017».(ΑΔΑ:6ΖΙΨ4691ΩΓ-ΔΕΡ) ( ΕΓΚ/43/2016 )


ΑΕΠΠ/ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06 %

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.  Οδηγός για  Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς- Νοέμβριος, 2017


ΙΚΑ/Α30/472/23/2016

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ..

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..(ΑΔΑ:79Ε94691ΩΓ-26Τ)(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:45)


Ο ΔΕΑΦ 1178901ΕΞ2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΑΔΑ:ΨΕΣΜ46ΜΠ3Ζ-ΞΣ7


Ε.2063/2019

Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΙΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.4072/2012 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.1297/1972.(ΑΔΑ: 6ΒΣΔ46ΜΠ3Ζ-00Θ)


ΕΦΚΑ/Δ.ΑΣΦ.468/853514/2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών».(ΑΔΑ:Ψ31Α465ΧΠΙ-ΤΛ0)