98672/Σ.30029/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4997/2022 , 3996/2011

Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022. ΑΔΑ:94Ω746ΜΑΠΣ-3Ψ7

Σχετικά Έγγραφα

ΕΦΚΑ/569901/2022

«Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/25-11-2022)» ΑΔΑ:96ΘΦ46ΜΑΠΣ-ΝΒ9


615828/Σ.761/2022

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2022 ΑΔΑ:675Ξ46ΜΑΠΣ-Α7


ETAA/TAN/2015

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.


ΤΑΝ/2014

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.


2832/2023

«Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2022 ΑΔΑ: 96ΘΣ46ΜΑΠΣ-ΒΩΝ


116321Φ.80000/2022

«Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4997/2022 (Α΄, 219)». ΑΔΑ:ΨΙ3Υ46ΜΤΛΚ-29Λ  


Ο. ΔΕΑΦ 1127619 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 14, 48, 81 και 85 του ν. 4997/2022 (Α΄219) με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»  ΑΔΑ:ΨΘ4146ΜΠ3Ζ-3ΟΖ  


123756/2022

Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων. ΑΔΑ:ΩΜΧΨ46ΜΤΛΚ-0Τ3


Σ23/1/20586/2023

«Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961».ΕΓΚΥΚΛΟΣ 4/2023 ΑΔΑ: 6ΡΔΡ46ΜΑΠΣ-Μ7Ξ 


17675/2023

Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.». ΑΔΑ:ΩΧΚΞ46ΜΑΠΣ-ΔΑ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2023