Ανακοίνωση Α.Α.Δ.Ε. 16.04.2020 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκπτωση 25%.

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Ανακοίνωση Α.Α.Δ.Ε. 16.04.2020 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκπτωση 25%.

Σχετικά Έγγραφα

ΑΕΠΠ/Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις-απαντήσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ('Οπως αναρτήθηκαν αρχικά)


Ν 4354/2015 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις>Επί Θεμάτων Ενιαίου Μισθολογίου 


ΥΠΕΚΑ 54373/2013

ΘΕΜΑ: Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

ΠΟΛ 1112/2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3649/2008 σχετικά με την έκπτωση των χορηγιών που παρέχονται στο Yπουργείο Εσωτερικών για τη διοργάνωση του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έντεκα ερωτήματα και απαντήσεις για το νέο Νόμο Κινητικότητας στο Δημόσιο


οίκ.21/2017

Ερωτήσεις σχετικές με την εξοικείωση του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.(ΑΔΑ:ΨΘ3Ε465ΧΘ7-ΠΟΨ)


ΔΕΑΦΒ 1086181/2016

Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). (ΑΔΑ:Ω9Λ2Η-ΟΜΓ)


ΔΔΑΔ Β 1074424 ΕΞ 2019

Τροποποίηση της ΔΔΑΔ Β 1120723 ΕΞ 2018/ 3-8-2018 (Β΄3943) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 


ΔΕΦΚΦ Δ 1171065 ΕΞ 2017

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Β΄3862) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»».(ΑΔΑ:6ΔΤΗ46ΜΠ3Ζ-ΖΑΩ)


Κ2-165/2014

Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-165 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου......