Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Β2β/Γ.Π./οικ.16851/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2072/1992
ΦΕΚ: 1809/Β/22.03.2024

Προσδιορισμός ποσού αποζημίωσης ΕΚΑΒ για δαπάνες σχετιζόμενες με αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το οικονομικό έτος 2024, βάσει του ποσοστού της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α’ 125). 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.21/οικ.1804/1997

Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ στους μακροχρόνια ανέργους.Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή .
Κ.Υ.Α. Φ50/74702/3233/1997

Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ σε όλους του Νομούς της Χώρας2/13620/ΔΕΠ/2024

Μισθολογική εξέλιξη για υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα με προσωρινή διαταγή.ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/60/οικ.5420/2024

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/252/οικ.6603/2024Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα ΑΔΑ: Ψ1Ω846ΜΤΛ6-ΔΑ9


Π.Κ. 4/2024

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ13354/2024

Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.15808/2024

Τροποποίηση περιεχομένου εκδιδόμενων πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια .30298/2024

Αποστολή στοιχείων των υπό κατάργηση σχολικών επιτροπώνΔ.15/Δ’/14831/2024

Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.