2/73300/2/0026/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.130 , 3863/2010 , 2072/1992 , 4412/2016/Α.377

«Κοινοποίηση της αριθ. ΝΣΚ 183/2019 Γνωμοδότησης του Α ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» ΑΔΑ:99Η3Η-90Ξ

Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε κατά πλειοψηφία δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α.147) ως νεότερες, αλλά και με βάση τις καταργητικές διατάξεις του της παρ. 4 του άρθρου 377 του νόμου αυτού, ρυθμίζουνμεταξύ άλλων και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία, ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016, ήτοι από 08/08/2016, θεωρείται καταργηθείσα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/183/2019

Ισχύς της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, που αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μετά την εισαγωγή των διατάξεων του ν. 4412/2016.(...) Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ρυθμίζουν και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 (08-08-2016), θεωρείται καταργηθείσα (πλειοψ.).


ΕΣ/Τ1/41/2004

Συναψη σύμβασης έργου κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 ,  εάν δεν προβλέπεται η ύπαρξη οργανικής θέσης καθαρίστριας, αφού η παραπάνω διάταξη  προϋποθέτει την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι  δε δαπάνες δε καθαρισμού  πρέπει να διενεργούνται με πάγια επιχορήγηση.

ΕΑΑΔΗΣΥ/516/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18( Απόφαση 183/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β)


ΕλΣυν.Κλ.4/120/2014

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:Ενόψει της εν λόγω εκ του νόμου προβλεπόμενης συμμετοχής των άνω νομικών προσώπων στην υλοποίηση του προαναφερόμενου προγράμματος κοινωνικής προστασίας, με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 του ν. 2072/1992 και 4 παρ. 4 του ν. 2345/1995, παρασχέθηκε σ’ αυτά η δυνατότητα σύστασης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διεπόμενης από τις οικείες διατάξεις του αστικού κώδικα. Εφόσον λοιπόν ο νόμος επιτρέπει το μείζον, δηλαδή τη σύσταση από τα άνω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αστικής εταιρείας, για την οποία είναι απαραίτητη η εισφορά κεφαλαίου, τούτο σημαίνει ότι επιτρέπει και το έλασσον, που είναι η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της...Συνεπώς, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη, είναι νόμιμη αφού είναι κατά το νόμο επιτρεπτή η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας δια της αύξησης των εισφορών των εταίρων της.


ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ν.4412/2016-Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)


Φ.10070/οικ.59667/2173/2016

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183).(ΑΔΑ:65ΟΕ465Θ1Ω-9Α6)


ΕΣ/ΚΛ.Ε/41/2017

ΕΡΓΑ.(συμπληρωματική σύμβαση)(..)Η σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3669/2008 ..., που εξακολουθούν να εφαρμόζονται εν προκειμένω, έστω και αν με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 31 του ν. 4412/2016 ... καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3669/2008 (εκτός των διατάξεων των εκεί αναφερομένων άρθρων), καθόσον υπό το καθεστώς αυτών είχε συναφθεί η αρχική σύμβαση του έργου στο οποίο αφορά η υποβληθείσα προς έλεγχο συμπληρωματική...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι υφίστανται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που κωλύουν την υπογραφή της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης. Ειδικότερα:A) Μη νομίμως επιχειρείται η σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης με την κοινοπραξία «...», χωρίς να έχει προηγηθεί η εγκριτική της χωρήσασας στο ανάδοχο κοινοπρακτικό σχήμα υποκατάστασης της εταιρείας «...» από την εταιρεία «...» απόφαση της αναθέτουσας αρχής (βλ σκέψη VI.Δ), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 της ΚΔΕ (βλ. σκέψη ΙV).B) Όπως προκύπτει από το προεκτιθέμενο 2056/ΚΕ.Εσχατιά 1ο/4.10.2016 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΚΥΥ, το συνοδεύον αυτό ενημερωτικό σημείωμα του Διευθυντή της ΕΥΔΕ ΚΥΥ, αλλά και την προφορική διαβεβαίωση αυτού ενώπιον των μελών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (βλ. σκέψη VI.I), το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης έχει ήδη από 5.5.2016 υλοποιηθεί, δεν υπάρχουν εναπομείνασες εργασίες για την ολοκλήρωση του και, επομένως, δε νοείται σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης, καθόσον η εξάντληση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης δεν καταλείπει κανένα περιθώριο προσθήκης σ’ αυτή νέων εργασιών, αφού η αρχική συμβατική σχέση έχει ήδη αποσβεσθεί και δεν μπορεί πλέον να συμπληρωθεί με πρόσθετες εργασίες (βλ. σκέψη V).Γ) Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει και από τα οικ5269/11.5.2016 και 7389/4.7.2016 έγγραφα της ΕΥΔ του ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (βλ. σκέψεις VI.Γ και VI.I) το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης είναι άρτιο και λειτουργικό και η λειτουργικότητά του δεν επηρεάζεται από την ελεγχόμενη συμπληρωματική σύμβαση. Περαιτέρω, η ένταξη των εργασιών της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης στο αντικειμένου του αρχικού έργου συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή και επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, καθόσον αυτό, όπως οριοθετήθηκε με τη Διακήρυξη και την οικεία Τεχνική Περιγραφή και αποτέλεσε τη βάση της διαδικασίας δημοπράτησης, αφορούσε (προεχόντως) στη διευθέτηση του ρέματος της ..., με την κατασκευή κλειστού διδύμου αγωγού, και (δευτερευόντως) στην προσαρμογή (ανακατασκευή) ήδη υπαρχόντων αγωγών ομβρίων υδάτων στις ρητά κατονομαζόμενες στην Τεχνική Περιγραφή οδούς, ώστε να συμβάλουν στον αγωγό διευθέτησης του ρέματος (βλ. σκέψη VI.B), και όχι στην κατασκευή νέου, εκτεταμένου δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων στην παραρεμάτια ζώνη του ρέματος ..., όπως επιχειρείται με τις εργασίες της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης. Συνεπώς, δεν πληρούνται εν προκειμένω όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για τη νόμιμη σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης (βλ. σκέψη V).VIII. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το υποβληθέν σχέδιο συμπληρωματικής σύμβασης  πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε 563.008,13 ευρώ (5%Χ11.260.162,60 ευρώ, κατ’ άρθρα 35 παρ. 6 της ΚΔΕ και 157 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4281/2014, ΦΕΚ Α΄ 160)....  Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ...


ΥΑ/6/2012

Έγκριση Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο.

Ν. 4412/2016, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16, παρ. 2(1) του άρθρου 377: 2. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων:(1) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 6/2012 (B' 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο»”


1289/2019

Τροποποίηση της ΓΔΣΥ/οικ.18114/27-08-2018 (ΦΕΚ 4158/τ.Β΄/21-9-2018) υπουργικής απόφασης «Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, στην ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».


ΕΣ/ΤΜ.6/123/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:ζητείται η ανάκληση της 792/2018 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Η συμπερίληψη στο αντικείμενο του δημοπρατηθέντος έργου της εκπόνησης της προαναφερόμενης υδραυλικής - υδρολογικής μελέτης, που είναι και η βασική για τον προσδιορισμό του φυσικού – τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης, από τον ανάδοχο που θα αναλάβει και την εκτέλεση αυτού, δεν είναι, όπως ορθώς επίσης κρίθηκε με την προσβαλλόμενη Πράξη, νόμιμη.  Και τούτο διότι, ανεξαρτήτως του ότι δεν συντρέχει η εξαιρετική περίπτωση του άρθρου 50 του ν.4412/2016, η εν λόγω μελέτη ως στοιχείο ωριμότητας του έργου, έπρεπε να  προϋπάρχει στο Φάκελο αυτού, προκειμένου να είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησής του. Απόρροια, εξάλλου, του γεγονότος ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση της επίμαχης μελέτης είναι μη νόμιμη και μη συμβατή με το πλέγμα των διατάξεων του ν. 4412/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, είναι ότι και το σύστημα υποβολής προσφορών, που επελέγη στην κρινόμενη διαγωνιστική διαδικασία (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών), το οποίο  εφαρμόζεται και στην επίμαχη μελέτη, δεν ευρίσκει έρεισμα, ούτε είναι συμβατό τόσο με το πλέγμα των διατάξεων του ίδιου ν. 4412/2016 για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών (άρθρο 95), όσο και  με τις διατάξεις του ν. 3316/2005, οι οποίες για την επιλογή των μελετητών προβλέπουν την εφαρμογή του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και όχι της χαμηλότερης τιμής, ώστε να εξασφαλίζεται το ποιοτικό αποτέλεσμα της μελέτης σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή. Εξάλλου, αφού το Κλιμάκιο έκρινε μη νόμιμη την ανάθεση εκπόνησης της προαναφερόμενης υδρολογικής - υδραυλικής μελέτης στον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου, ενώ ουδόλως αμφισβήτησε την αναγκαιότητα εκπόνησης αυτής, οι λόγοι, που προβάλλονται με την αίτηση και κατατείνουν στην κατάδειξη της αναγκαιότητας σύνταξης αυτής για λόγους τεχνικούς και προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των ρεμάτων, όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις, ως στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι.  Περαιτέρω,το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε ένσταση ούτε διατυπώθηκε επιφύλαξη εκ μέρους των συμμετεχόντων στον ελεγχόμενο διαγωνισμό αναφορικά με τον προσδιορισμό του τεχνικού αντικειμένου του έργου ή αναφορικά με τον όρο της Τεχνικής Έκθεσης, με τον οποίο συμπεριελήφθη στο συμβατικό αντικείμενο αυτού και η εκπόνηση της προαναφερόμενης υδραυλικής – υδρολογικής μελέτης, δεν ασκεί έννομη επιρροή, όπως εμμέσως υποστηρίζεται, στην έκταση του ελέγχου, στον οποίο προβαίνει το Κλιμάκιο · τούτο διότι ο προσυμβατικός έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θεσπισμένος κατά κύριο λόγο με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο πρωτίστως αποβλέπει η αρχή της νομιμότητας, είναι πλήρης, καθολικός, αυτεπάγγελτος και ανεξάρτητος από τις ενέργειες των συμμετεχόντων στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία, για τη διαπίστωση δε της αντικειμενικής νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στο σύνολο της διαδικασίας συνάψεώς τους (Ε.Σ. VI Τμ. 1068/2018). Αβασίμως, επίσης, υποστηρίζεται ότι οι διαπιστωθείσες ως άνω πλημμέλειες δεν είναι ουσιώδεις και ότι σε κάθε περίπτωση είναι συγγνωστές. Και αυτό διότι, η δημοπράτηση έργου, του οποίου το φυσικό - τεχνικό αντικείμενο δεν προσδιορίζεται με επάρκεια και ακρίβεια, με παράλληλη ανάθεση εκπόνησης της προσδιοριστικής του αντικειμένου αυτού μελέτης στον εργολήπτη που αναλαμβάνει την κατασκευή του, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, συνιστά κατά την κρίση του Τμήματος  ουσιώδη πλημμέλεια, αφού η κατασκευή του βέλτιστου δυνατού έργου απαιτεί την προηγούμενη ανάθεση της προσδιοριστικής του αντικειμένου του  μελέτης   υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και με κριτήρια που εξασφαλίζουν την ποιότητα αυτής.  Απορριπτέος εξάλλου  και ο σχετικός λόγος της αίτησης με τον οποίο προβάλλεται ότι θα πρέπει να επιτραπεί η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι το επικαλούμενο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται προεχόντως με την τήρηση των διατάξεων, που ισχύουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες έχουν, επίσης, θεσπιστεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος (Ε.Σ. VI Τμ. 482/2018, 668, 213/2017, 1605, 2227/2016).Δεν ανακαλεί την 792/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ.ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/763/2019.