Δ12A 1126595/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Διαβίβαση επιστολής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1061864 ΕΞ 2023

«Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017

Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.(ΑΔΑ:Ω6ΖΤ46ΜΠ3Ζ-ΞΦΙ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ.1094/2016

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες(ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Ε.2023/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:ΩΜΦΤ46ΜΠ3Ζ-0Α9) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ.1142/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013 (ΑΔΑ:ΩΚΧΩΗ-ΠΙΖ)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1227/2015)


27423/2016

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..(ΑΔΑ:6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ) (Εγκύκλιος: 20) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ1102/2016

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».(ΑΔΑ:7ΝΘΓΗ-1ΡΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019

Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου στις περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής έγινε παρακράτηση φόρου 20% σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις.(ΑΔΑ:Ω11Υ46ΜΠ3Ζ-ΣΒΚ)  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΟΛ.1072/2016

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013.(ΑΔΑ:649ΩΗ-ΛΧΝ)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΟΛ.1080/2017

«Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».(ΑΔΑ:65Γ1Η-ΕΚΒ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)