ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/22 /οικ.13409/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4369/2016 , ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/2022

«Μη έγκαιρη υποβολή των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τον Α’ Αξιολογητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα» ΑΔΑ:6ΗΤΧ46ΜΤΛ6-75Η

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/2021

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές - Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ - Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ


ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/2021

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.


Α.1171/2021

Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.


16666/175/2016

Εγκύκλιος που διευκρινίζει θέματα εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2220/15-10-15) η οποία αφορά τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ:6ΑΔΝ4653ΟΞ-0ΟΗ)


Γ1-67/2016

Έγκαιρη υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).


4112/2015

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.

ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20469/2021

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022. Ηλεκτρονική Εφαρμογή: www.stoxothesia.gov.gr ΑΔΑ:67ΑΝ46ΜΤΛ6-ΕΧ9


Φ251/99629/Α5/2019

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ.(ΑΔΑ:6ΜΟ24653ΠΣ-ΓΣ1)


Φ251/103382/Α5/2018

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ.(ΑΔΑ:6Α4Α4653ΠΣ-4Α4)