ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1183/οικ.4437/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/2023 , ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/2023 , ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/2022 , ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/2023

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων. ΑΔΑ:948Υ46ΜΤΛ6-ΨΙ4

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196/οικ.5269/2023

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών. ΑΔΑ:6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/2023

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196/οικ.5269/2023:Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών. ΑΔΑ:6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/2023:Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081/οικ.15906/2022

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2022 ΑΔΑ:9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2021 ΑΔΑ: ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /778 /οικ.7331/2021

Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: Ψ86Λ46ΜΤΛ6-ΡΦΒ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /190/οικ.30362/2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για Β’ Κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018 ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/2023

Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 952/οικ.2461/2022

Α΄ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού(48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων – Α΄ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ


43889/2021

Εγκύκλιος Εγχειρίδιο Διαδικασιών Υποβολής και Ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, περιφερειοποίησης αγροτεμαχίων ΑΔΑ:6ΘΛ546ΨΧΞΧ-ΞΔΒ

8796/2022«Τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021» ΑΔΑ: 9Ψ6846ΨΧΞΧ-Ρ4Σ 

5542/2022«Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021» ΑΔΑ:94Κ246ΨΧΞΧ-ΖΨΜ

4127/2022Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 Εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021 ΑΔΑ: 90ΖΙ46ΨΧΞΧ-ΚΓΤ