ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131 /οικ.19907/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2020

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2020 ΑΔΑ:: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0