ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ 

ΥΠ.ΕΣ/14171/2020«Διευκρινιστικές οδηγίες σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νεότερης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών» ΑΔΑ: 6ΡΞ346ΜΔΨΟ-ΚΜΓ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/14171/2020

«Διευκρινιστικές οδηγίες σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νεότερης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών» ΑΔΑ: 6ΡΞ346ΜΔΨΟ-ΚΜΓ


ΔΙΔΑΔ/12254/2007

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 εγκύκλιοςμε ΑΔΑ:ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ.Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοιτης Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.


ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/2007

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 εγκύκλιοςμε ΑΔΑ:ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ.Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοιτης Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.


31630/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Τροποποιήθηκε με τις ΥΠ.ΕΣ/70991/6.12.2018,  17278/8.3.2019, ΥΠ.ΕΣ/27250/2019 ΥΠ.ΕΣ/39083/2019


ΔΙΑΔΠ/14395/2009

«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/08 για την επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους (μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) με αναπηρία.»

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 εγκύκλιος με ΑΔΑ:ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ.Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοιτης Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.


ΥΠ.ΕΣ/5132/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ

ΥΠ.ΕΣ/78589/20206η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΑΔΑ: 6ΟΡΧ46ΜΤΛ6-ΛΦΩ


64403/2020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»  ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 

ΥΠ.ΕΣ/68484/20201η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ


17939/2017

Διευκρινιστικές οδηγίες επί της αριθμ. 7207/7-3-2017 εγκυκλίου για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού».(ΑΔΑ:7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ)


ΥΠ.ΕΣ/7244/2018

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας». ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ 

ΥΠ.ΕΣ/79234/20204η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙII ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» ΑΔΑ: ΨΡΕΞ46ΜΤΛ6-9Ω2


ΥΠ.ΕΣ/29816/2019

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» ΑΔΑ:64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ

ΥΠ.ΕΣ/79120/20204η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VIII ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση  μελετών  και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» ΑΔΑ : ΩΕΧ046ΜΤΛ6-16Υ