Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690/2024

Παράταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ΑΔΑ: 908Μ46ΜΤΛ6-ΖΞ5

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690/2024

Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ΑΔΑ:Ψ38Γ46ΜΤΛ6-ΧΗ5


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/245/οικ.16907/2023

Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/246/οικ.16943/2023Ανάκληση εγκυκλίων οδηγιών σχετικά με την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/246/οικ. 16943/2023

Ανάκληση εγκυκλίων οδηγιών σχετικά με την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955/2022

Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας». ΑΔΑ:6Ο3Η46ΜΤΛ6-361


25/2021

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019. ΑΔΑ:97ΧΤ46ΜΙ0Φ-ΖΘ3


8615/2015

2η Εγκύκλιος Καταχώρισης πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ -υπενθύμιση πιστοποίησης- ως χρηστών- υπαλλήλων των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων αρμοδιότητας του ΣΕΕΔΔ. (ΑΔΑ:6ΦΞΡ465ΦΘΕ-ΖΒ6)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/17/οικ. 19671/2023

«Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή αναλυτικών - συμπληρωματικών στοιχείων επί των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο»ΑΔΑ: ΡΕΓ946ΜΤΛ6-3Γ7 


ΠΟΛ 1009/2006

«Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005».

οικ. 11699/2020

Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).


οικ. 10687/2022

Ορισμός Κύριου Διατάκτη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.