ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2,9/ 69 / οικ.5895/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2190/1994/Α.14

Ειδικές διατάξεις διορισμού – πρόσληψης προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/94, όπως ισχύει ΑΔΑ:69ΧΘ46ΜΤΛ6-ΧΛ4

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/20989/2010

Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010

14217/2010

Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις δι­ατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010.


ΙΚΑ/Α34/270/9/2015

Χορήγηση νέας προθεσμίας ενός έτους για αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου επαναπροσληφθέντων με τις διατάξεις των παρ.7 του άρθρου 25 του Ν.2190/94, 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/94 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/95(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 34)(ΑΔΑ:7ΣΧ64691ΩΓ-ΞΒ6)


ΝΣΚ/2/2017

Διορισμός τέκνου θανόντος δημοσίου υπαλλήλου.(..)Συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων διορισμού τέκνου θανόντος δημοσίου υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 § 20 του ν. 2266/1994, όπως ισχύει, σε συγκεκριμένη περίπτωση και με βάση πορισματική έκθεση διενεργηθείσας προς τούτο ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ).


ΕΣ/Τ1/44/2006

Προσλήψεις από Δημοτικό Παιδικό Σταθμό προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδ. δικαίου οκτώ μηνών και δύο μηνών αντίστοιχα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/94. Μη νόμιμες, καθόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Σταθμού και όχι κατεπείγουσες, εποχιακές, παροδικές ή πρόσκαιρες, όπως απαιτούν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου. (Συγγνωστή πλάνη).

ΝΣΚ/235/2010

Κατά τη νεώτερη και ειδικότερη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008, ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου (δηλαδή της βεβαίωσης ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών) νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής.

1388/2018

Ενημέρωση για πλήρη εφαρμογή κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Υποχρεώσεις των Φορέων.(ΑΔΑ:78ΣΝ465ΧΘ0-ΨΑΕ)


ΕλΣυν/Κλιμ.1/192/2015

Πρόσληψη προσωπικού αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης διορισμού της, εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Ε.τ.Κ (...) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ο Δήμος ..... προσέλαβε την ..... στη θέση διορισμού της με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Ε.τ.Κ., μετά την έκδοση της 215/15.12.2014 απόφασης διορισμού της και μέχρι την προηγουμένη της πράξης ορκωμοσίας της, δεδομένου ότι τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται ούτε από τις εκτεθείσες στη σκέψη ΙΙ διατάξεις ούτε από άλλη διάταξη νόμου, ενώ, περαιτέρω, η ως άνω απαγόρευση δεν μπορεί να παρακάμπτεται με συμβάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, καθόσον δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των άρθρων 205 και 206 του αναφερόμενου στη σκέψη ΙΙ Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), διότι πρόκειται για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.


2/53562/0026/2018

Αποτύπωση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της επιστροφής(δικαιολογητικών) δαπάνης από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) στους Φορείς.(ΑΔΑ:7ΧΩ1Η-ΛΜ1)


40703/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.(ΑΔΑ:62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21)