ΔΒ4Α/οικ.4509/2016

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3305/2005

«Διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (ΑΔΑ:ΩΒΗ0ΟΞ7Μ-ΝΑΘ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

73/24-1-2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.


Ν.3305/2005

Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.


Π.Δ 10/2016

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.


A1β/Γ.Π.οικ:32419/2022

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών και μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχής Ι.Υ.Α).


ΔΒ4Α/οικ.46847/2017

«Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».(ΑΔΑ:Ω47ΥΟΞ7Μ-ΠΕΚ)


ΔΒ4Α/οικ.5723/2018

«Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής».(ΑΔΑ:ΨΜΣΘΟΞ7Μ-ΓΘΑ)


24567/2018

Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής.(ΑΔΑ:ΩΚΧ1ΟΞ7Μ-Η69)


2/51586/0004/2014

Κοινοποίηση εγγράφου Δ6Δ1095210ΕΞ2014/25-6-2014 με θεμα:Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ1102/2016

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».(ΑΔΑ:7ΝΘΓΗ-1ΡΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΝΣΚ/239/2016

Άδειες που δικαιούνται οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.(...)ίναι δυνατή η χορήγηση, στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, της κανονικής άδειας (άρθρου 99 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει), της βραχείας άδειας (άρθρου 101), της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρου 102 A παρ.1 και 2), της άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρου 103Α) και της άδειας διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρου 104). Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας κύησης - τοκετού (άρθρου 103) και Πρώτης Μακράς αναρρωτικής άδειας (άρθρου 127 π.δ. 210/1992, κατά παραπομπή του άρθρου 102 του ιδίου π.δ/τος), δεδομένου ότι εφαρμόζονται σχετικώς οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στο ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), ως ασφαλιστικό φορέα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρου 102Α παρ.3 και 4) και της εκπαιδευτικής άδειας (άρθρου 104 Α) (ομοφ.).