ΔΒ4Α/οικ.46847/2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 10/2016 , 80/2016

«Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».(ΑΔΑ:Ω47ΥΟΞ7Μ-ΠΕΚ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΒ4Α/οικ.5723/2018

«Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής».(ΑΔΑ:ΨΜΣΘΟΞ7Μ-ΓΘΑ)


24567/2018

Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής.(ΑΔΑ:ΩΚΧ1ΟΞ7Μ-Η69)


ΔΒ4Α/οικ.4509/2016

«Διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (ΑΔΑ:ΩΒΗ0ΟΞ7Μ-ΝΑΘ)


73/24-1-2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.


Ν.3305/2005

Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.


Π.Δ 10/2016

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.


A1β/Γ.Π.οικ:32419/2022

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών και μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχής Ι.Υ.Α).


∆Β4Α /οικ. 11286/2021

«Σχετικά µε διαδικασίες Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής – Επικαιροποίηση εντύπων εξωσωµατικής γονιµοποίησης, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες».


356481/254593/7509/2927/2019

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο


94772/2021

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις και παροχή οδηγιών» ΑΔΑ:ΨΕΔ9Η-5ΛΠ