Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4072/2012 , 4605/2019

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019. ΑΔΑ:ΩΖΩ746ΜΠ3Ζ-8Ξ9

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/23/2020

Περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019.Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 294 τουν. 4072/2012, που προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019, εφαρμόζεται (και) σε οφειλές (κύριες και πρόσθετες) αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας από φόρους, όπως εν προκειμένω Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους φόρους, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της.


ΕΑΑΔΗΣΥ/1859/2019

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων.(ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43)


55748/2019

Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/ 2019


E.2062/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ζ΄(ΑΡΘΡΑ 68 ΕΩΣ 84) ΤΟΥ Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1-4-2019) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 55, 66, 85, 96, 99, 103 ΚΑΙ 106 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.(ΑΔΑ: 7ΜΜΥ46ΜΠ3Ζ-ΧΦΟ)


54540/2019

Πρόγραμμα Βραβείων σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας και προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄).


ΠΟΛ 1138/2013

Κοινοποίηση της υπ'αριθμ 142/13 γνωμοδότησης του ΝΚΣ (Α τμήμα) αναφορικά με την δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης κατ' άρθρο 46α του ν.1892/1990

Δ17γ/69/6/Φ.8/2013

Θέμα: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης από το Δημόσιο σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (ή άλλου εκτελεστού τίτλου) που υπόκειται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα (άρθρο 326 παρ.5 του Ν.4072/2012).

ΝΣΚ/223/2017

Εγγραφή κοινοπραξιών στο Γ.Ε.ΜΗ.  1. Μετά την ισχύ του ν. 4072/2012 οι κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι κοινοπραξίες με μορφή αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα και οι ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας, εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Γ.Ε.ΜΗ. (πλειοψ.). 2. Η κοινοπραξία του ερωτήματος, ως ένωση προσώπων, που δραστηριοποιείται στις συναλλαγές, αποτελεί αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα και εγγράφεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί ομορρύθμου εμπορικής εταιρίας (πλειοψ.). 3. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση εγγραφής της κοινοπραξίας και παραλείπεται η εκ μέρους του υποχρέου ή τρίτου, έχοντος ειδικό έννομο συμφέρον , υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης προβαίνει αυτεπαγγέλτως σ' αυτήν και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπρόσωπους το πρόστιμο του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 (ομοφ). 4. Οι υπηρεσίες τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι αρμόδιες να αποφανθούν, κατ΄ εφαρμογή των κριτηρίων εμπορικότητας, εάν μια κοινοπραξία ασκεί ή όχι εμπορική δραστηριότητα (πλειοψ).


2/78938/0026/2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. 466/2012 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. Με την ανωτέρω γνωμοδότηση διατυπώθηκε, κατά πλειοψηφία, η άποψη      ότι: α) οι αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων δεν υπάγονται για συγκεκριμένους λόγους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012, καθώς επίσης και οι αποφάσεις που εκδίδονται επί προσωρινών διαταγών των δικαστών και διαταγών πληρωμής, επειδή αυτές δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο έναντι του Δημοσίου και δεν εκτελούνται  β) από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξαιρούνται: i) οι καταψηφιστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που επιδικάζουν χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου, (με εξαίρεση καταψηφιστική απόφαση πολιτικού Εφετείου που δικάζει διαφορά από δημόσιο έργο), καθώς και οι καταψηφιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι εκδιδόμενες επί αγωγών κατ’ άρθρο 105 Εισ. Ν.Α.Κ., διότι δεν τίθεται ζήτημα εκτελέσεως τους, προτού καταστούν αμετάκλητες, ii) οι τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ έως και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ, (με εξαίρεση τις αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν εκτελεστές), επειδή οι ως άνω τίτλοι δεν εκτελούνται κατά του Δημοσίου, iii) οι αναγνωριστικές και οι διαπλαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων, επειδή δεν παράγουν εκτελεστότητα, iv) οι καταψηφιστικές αποφάσεις εφόσον δεν επιδικάζουν χρηματική απαίτηση. 

ΝΣΚ/259/2017

Εγγραφή κοινοπραξιών στο Γ.Ε.ΜΗ (Κατάσταση : Αποδεκτή) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 293 (παρ. 3) του V. 4072/2012 για την υποχρεωτική καταχώριση κοινοπραξίας στο Γ.Ε.ΜΗ. απαιτείται και αρκεί, ως μόνη προϋπόθεση, η κοινοπραξία να ασκεί εμπορική δραστηριότητα (πλειοψηφία). Η εκπόνηση μελέτης, αυτή καθ εαυτή, δεν αποτελεί άσκηση πρωτοτύπως εμπορικής πράξης και επομένως δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., της κοινοπραξίας, η οποία συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό την (από κοινού και προς το κοινό όφελος των μελών της) εκπόνηση (πλειοψηφία). Αν ο υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον παραλείψουν να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει αυτεπαγγέλτως, μετά από έλεγχο, στην αναγκαία καταχώριση και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους το πρόστιμο του άρθρου 17 του Ν. 3419/2005 (ομοφ). Η άσκηση ή μη εμπορικών πράξεων εκ μέρους της κοινοπραξίας, ως προϋπόθεση της υποχρεωτικής καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ., ερευνάται από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του β.δ. της 14 Μαΐου 1835 και τη σχετική με τα θέματα αυτά νομολογία (πλειοψ). Εκδόθηκε κατόπιν παραπομπής της 223/2017 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος.