Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4072/2012

«Οδηγίες - Διευκρινίσεις σχετικά με τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ. και συγκεκριμένα: α) την υποχρέωσή τους να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86), β) το αρμόδιο Μητρώο εγγραφής τους προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, και γ) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης Αστικής Εταιρείας του άρθρου 784 Α.Κ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e- ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/)».ΑΔΑ:ΨΕ9Ξ46ΝΛΣΞ-ΠΣΣ

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/23/2020

Περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019.Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 294 τουν. 4072/2012, που προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019, εφαρμόζεται (και) σε οφειλές (κύριες και πρόσθετες) αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας από φόρους, όπως εν προκειμένω Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους φόρους, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της.


ΝΣΚ/223/2017

Εγγραφή κοινοπραξιών στο Γ.Ε.ΜΗ.  1. Μετά την ισχύ του ν. 4072/2012 οι κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι κοινοπραξίες με μορφή αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα και οι ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας, εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Γ.Ε.ΜΗ. (πλειοψ.). 2. Η κοινοπραξία του ερωτήματος, ως ένωση προσώπων, που δραστηριοποιείται στις συναλλαγές, αποτελεί αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα και εγγράφεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί ομορρύθμου εμπορικής εταιρίας (πλειοψ.). 3. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση εγγραφής της κοινοπραξίας και παραλείπεται η εκ μέρους του υποχρέου ή τρίτου, έχοντος ειδικό έννομο συμφέρον , υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης προβαίνει αυτεπαγγέλτως σ' αυτήν και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπρόσωπους το πρόστιμο του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 (ομοφ). 4. Οι υπηρεσίες τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι αρμόδιες να αποφανθούν, κατ΄ εφαρμογή των κριτηρίων εμπορικότητας, εάν μια κοινοπραξία ασκεί ή όχι εμπορική δραστηριότητα (πλειοψ).


Ε.2035/2020

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019. ΑΔΑ:ΩΖΩ746ΜΠ3Ζ-8Ξ9


ΕλΣυν/Τμ.6/3367/2011

Ανάκληση της 34/2011 Πράξεως του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού…., με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως υλοποιήσεως διετούς προγράμματος δράσεως μεταξύ του Δήμου…. και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμίαΜε τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος καθόσον οι αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες μπορεί να παρατείνουν τη λειτουργία τους εφόσον διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα, πλην όμως αλυσιτελώς προβάλλεται εν προκειμένω καθόσον δεν προβλέπεται χρηματοδότηση αστικής εταιρείας μέσω καταρτίσεως διετούς προγραμμάτος, αλλά οφείλεται κατ’ έτος σε αυτήν, η εισφορά του Δήμου, η οποία, σύμφωνα με τη συστατική πράξη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου…., αποσκοπεί στην κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων


ΝΣΚ/109/2015

Απαίτηση της Διοίκησης για προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής της παρ.5 του άρθρου 326 του Ν.4072/2012, προκειμένου να συμμορφωθεί με Πρακτικό συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του ΔΕφΑθ.

Ούτε η εκκρεμοδικία της αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου, ούτε η αντίθετη κρίση σε Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. μπορούν ν’ απαλλάξουν τη Διοίκηση από την υποχρέωσή της να συμμορφωθεί προς την υπόψη δικαστική απόφαση, κατά τον τρόπο που προσδιόρισε το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο, για την καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης.


ΕλΣυνΚλ.Τμ.4/118/2018

Καταβολή ετήσιας εισφοράς:..Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, αφού αφορά στην καταβολή μέρους της ετήσιας εισφοράς έτους 2016 της Περιφέρειας .. στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «…», στην οποία υποχρεούται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας αυτής και τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Α.Κ., σύμφωνα με τις οποίες βασική υποχρέωση των εταίρων κάθε αστικής εταιρείας είναι η καταβολή των εισφορών τους, σε περίπτωση δε μη καταβολής αυτών επέρχεται ως συνέπεια η καταγγελία της εταιρείας. Τούτο δε ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή μη της περαιτέρω διάθεσης από την … της νομίμως καταβαλλόμενης ετήσιας εισφοράς, δοθέντος ότι η διάθεση αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος ελέγχου. Συνεπώς, ο προβαλλόμενος από τον Επίτροπο λόγος διαφωνίας παρίσταται αλυσιτελής.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.


ΝΣΚ/498/2012

Καταβολή αποδοχών απασχολούμενων με το πρόγραμμα STAGE – Συμμόρφωση διοικήσεως σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων – Υποχρέωση ή μη αιτούντων για προσκόμιση μηνιαίως ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης κατ’ άρθρ. 326 παρ. 5 Ν. 4072/2012.α) Εν όψει της δέσμευσης που απορρέει από το προσωρινό δεδικασμένο της επίμαχης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δημόσιο υποχρεούται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της, να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των αιτούντων στη θέση και με τις αποδοχές που αυτοί είχαν και μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, υπό την έννοια της διατήρησης του ίδιου μισθολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος που είχαν προηγουμένως, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κύριας αγωγής τους. Η καταβολή των αποδοχών τους κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα βαρύνει το Δημόσιο που ήταν διάδικος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία πιθανολογήθηκε ότι ήταν και ο πραγματικός εργοδότης αυτών, και συνεπώς καταλαμβάνεται από τα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια του προσωρινού δεδικασμένου της επίμαχης απόφασης (άρθρα 321-334 ΚΠολΔ, και ιδίως 325 περ. 1 ΚΠολΔ), καθώς και από τις συνέπειες της εκτελεστότητάς της (άρθρο 700 παρ. 1 ΚΠολΔ). (ομοφ.) β) Από τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία του άρθρου 326 παρ. 5 του Ν. 4072/2012, με το οποίο προστέθηκαν τα επίμαχα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002, δεν προκύπτει υποχρέωση των αιτούντων να προσκομίζουν μηνιαίως ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης, προκειμένου να λαμβάνουν τις αποδοχές τους από το Δημόσιο σε εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, διότι η θεσπισθείσα με την ανωτέρω διάταξη ρύθμιση αφορά σε δικαστικές αποφάσεις ή άλλους εκτελεστούς τίτλους που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή ένδικα βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει άμεσα χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου. (ομοφ.)


ΕλΣυν/7οΤμ.(ΚΠΕ)/204/2012

(...)Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν ως εταίροι περισσότεροι δήμοι ή και άλλοι φορείς αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/20, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, παρατείνεται δε η διάρκεια τους μέχρι τη λήξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που τυχόν διαχειρίζονται. Για την ομαλή δε λειτουργία των εταιρειών αυτών καταβάλλεται, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκ μέρους των εταίρων η προβλεπόμενη από το καταστατικό τους ετήσια εισφορά, η οποία δεν συνιστά επιχορήγηση (βλ. απόφαση Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως 682/2012 πράξεις VII Τμήματος 161, 74/2009, 205/2008 κ.ά.).


2/78938/0026/2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. 466/2012 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. Με την ανωτέρω γνωμοδότηση διατυπώθηκε, κατά πλειοψηφία, η άποψη      ότι: α) οι αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων δεν υπάγονται για συγκεκριμένους λόγους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012, καθώς επίσης και οι αποφάσεις που εκδίδονται επί προσωρινών διαταγών των δικαστών και διαταγών πληρωμής, επειδή αυτές δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο έναντι του Δημοσίου και δεν εκτελούνται  β) από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξαιρούνται: i) οι καταψηφιστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που επιδικάζουν χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου, (με εξαίρεση καταψηφιστική απόφαση πολιτικού Εφετείου που δικάζει διαφορά από δημόσιο έργο), καθώς και οι καταψηφιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι εκδιδόμενες επί αγωγών κατ’ άρθρο 105 Εισ. Ν.Α.Κ., διότι δεν τίθεται ζήτημα εκτελέσεως τους, προτού καταστούν αμετάκλητες, ii) οι τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ έως και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ, (με εξαίρεση τις αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν εκτελεστές), επειδή οι ως άνω τίτλοι δεν εκτελούνται κατά του Δημοσίου, iii) οι αναγνωριστικές και οι διαπλαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων, επειδή δεν παράγουν εκτελεστότητα, iv) οι καταψηφιστικές αποφάσεις εφόσον δεν επιδικάζουν χρηματική απαίτηση. 

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/326/2019

Συμμετοχή Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία...:Όπως προκύπτει από το, από 23.7.2018, καταστατικό της ως άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «...», αυτή συστάθηκε, ως δίκτυο εσωτερικού, μεταξύ των Δήμων .., … και …, με τη συμμετοχή του … Οργανισμού Τουρισμού και της Ένωσης Ξενοδόχων … (κοινωνικών φορέων) και κύριο στόχο την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού και τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνατότητα που ρητώς προβλέπεται με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη (ΙΙΑ). Περαιτέρω, νομίμως η ελεγχόμενη δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0081130001 (πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), αφού δεν εξοφλήθηκε κατά το έτος 2018, κατά το οποίο είχε αρχικά επιδιωχθεί η πληρωμή της με την έκδοση του ήδη ακυρωθέντος 221/2018 χρηματικού εντάλματος, στον δε προϋπολογισμό του έτους 2019, όπως αυτός αναμορφώθηκε με την 129/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .., η απαιτούμενη για την πληρωμή της εισφοράς έτους 2019 πίστωση έχει εγγραφεί στον ορθό Κ.Α. 7518 «Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.