ΕΑΑΔΗΣΥ/6195/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4738/2020

“Δημοσίευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016”.ΑΔΑ:ΨΟΟ8ΟΞΤΒ-Θ40

Σχετικά Έγγραφα

2252.1.1/77898/2020

Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207).


Ε.2186/2020

«Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 290, 291 και 294 του ν.4738/2020 (Α 207 – 27.10.2020)» ΑΔΑ: 66ΘΘ46ΜΠ3Ζ-Ο9Τ


2252.1.1/78562/2020

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 31.12.2020.


ΕΑΑΔΗΣΥ/Γ1β/ΓΠ/οικ.80070/2017

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση ν. 4491/2017 (Α' 152) - τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016”.(ΑΔΑ:ΩΘΑ4ΓΟΞΤΒ-ΦΗ2)


ΕΑΑΔΗΣΥ/6402/2017

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση ν. 4491/2017 (Α' 152) - τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016”.(ΑΔΑ:ΩΘΑΓΟΞΤΒ-ΦΗ2)


12161-2018/10001/208

Εκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73,παρ.2 του Ν.4412/2016


184471-2018/10001

Εκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73,παρ.2 του ν.4412/2016


ΕΑΑΔΗΣΥ/3468/2017

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ”(ΑΔΑ:ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)


ΕΑΑΔΗΣΥ/6796/2017

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α' 171) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016”.(ΑΔΑ:6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99)


ΔΝΣβ'/83186/Φ.ΕΓΚ/2017

«Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4497/2017 (Α΄ 171) – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΨΨ14465ΧΘΞ-5Μ5) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2017