Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)75/2014

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007, 3812/2009

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά ..., το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεν είναι νόμιμη ... Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. Στην 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, που συνιστά, άλλωστε και όρο απαραίτητο για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων...


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)4/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων είναι νόμιμη, καθόσον ο Δήμος ….., στα πλαίσια της συντρέχουσας αρμοδιότητάς του, (ως προς την λήψη μέτρων, που σκοπό έχουν την προστασία των χώρων διάθεσης απορριμμάτων προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) νομίμως προέβη στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών καθαριότητας, στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας και ειδικότερα, στην περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής,  σύμφωνα με την 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …..


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)30/2015

Μη νόμιμη η καταβολή ποσού σε εργαζόμενο Δήμου, που προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθόσον: α) δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή του πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206, του ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 143/2007)  και β) η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν υπογράφει το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα αμφισβητώντας τη νομιμότητά του.


ΕΣ/Κλ.Τμ.1/192/2017

Καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.(...)Υπό τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερομένων ως δικαιούχων κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του ΚΚΔΚΥ δεν είναι νόμιμη, όπως βασίμως προβάλλει ο Επίτροπος με το λόγο διαφωνίας του. Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ο κατεπείγων χαρακτήρας των αναγκών για την κάλυψη των οποίων προσελήφθησαν οι εν λόγω εργαζόμενες, όρος ο οποίος, ως προεκτέθη, είναι απαραίτητος για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα περί προσβάσεως σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και με όρους μονιμότητος, κατ’ άρθρο 103 παρ 1 του Συντάγματος


ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)179/2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού 1.351,17 ευρώ, από Σύνδεσμο  Δήμων σε υπάλληλο, ο οποίος προσελήφθη από το Σύνδεσμο κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ως αποδοχών του μηνός Φεβρουαρίου 2015, καθόσον η πρόσληψή στο Σύνδεσμο Δήμων του ανωτέρω χειριστή μηχανημάτων έργου είναι μη νόμιμη, διότι δεν αιτιολογείται με την κρίσιμη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου σαφώς, ειδικώς και επαρκώς η συνδρομή κατεπείγουσας πρόσκαιρης ή εποχικής ανάγκης, η οποία επέβαλε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο μηνών, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν σχετικής ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων. Αντιθέτως, από την εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. σαφώς προκύπτει ότι η πρόσληψη και απασχόληση χειριστών μηχανημάτων έργου κατέστη αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Συνδέσμου στον τομέα ταφών και εκταφών του Τμήματος Κοινωνικής Εξυπηρέτησης, οι οποίες έχουν ανακύψει, λόγω της έλλειψης επαρκούς τακτικού προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας, συνεπώς, δε δύνανται να θεωρηθούν εξαιρετικής φύσης, αλλά πάγιες και διαρκείς.(ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ)


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)119/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών από Δήμο, σε εργαζόμενους (έκτακτο προσωπικό) αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - δίμηνης διάρκειας, που προσελήφθησαν στον Δήμο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψή τους δεν οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου, δεδομένου ότι, τόσο οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω της τουριστικής κίνησης του Δήμου, όσο και η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες του χειμώνα, συνιστούν πάγιες εποχικές ανάγκες του Δήμου και δεν προέκυψαν μόνο την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας κάποιου έκτακτου γεγονότος, το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να γνωρίζει, ώστε να έχει εντάξει στον προγραμματισμό του την αντιμετώπισή τους


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)278/2014

Μη νόμιμη η πρόσληψη  πέντε ναυαγοσωστών, οι οποίοι προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών Δήμου, καθόσον αυτοί παρείχαν υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης στο Δήμο με όμοιες συμβάσεις  και με παρόμοια καθήκοντα, με αποτέλεσμα να επέλθει υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου απασχόλησης των δύο μηνών εντός συνεχούς δωδεκάμηνου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 3584/2007. Ούτε, η μη προσέλευση υποψηφίων ναυαγοσωστών παρά το ότι προηγήθηκε προσηκόντως δημοσιευθείσα ανακοίνωση του Δήμου αποτελεί λόγο άρσης της ως άνω απαγόρευσης αφού δεν υπάγεται στις περιοριστικά απαριθμούμενες εξαιρέσεις του άρθρου 206 του ως άνω νόμου.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, αλλά το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής   πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης


ΕλΣυν.Κλ.1/252/2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού 978,19 ευρώ σε προσωπικό του Δήμου που προσελήφθη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, κατ' επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως αποδοχές αυτού, για το διάστημα από 28.5.2015 έως 31.5.2015, καθόσον δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ο κατεπείγων χαρακτήρας των αναγκών για την κάλυψη των οποίων προσελήφθησαν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι. Ειδικότερα, από την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι οι ανωτέρω εκ των καθηκόντων τους καλύπτουν πάγιες ανάγκες του οικείου δήμου, οι οποίες εξυπηρετούνται κατ' αρχήν με μόνιμο προσωπικό, η δε επίκληση της έλλειψης προσωπικού δεν δύναται να δικαιολογήσει την προσφυγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία.(συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)/6/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με βάση τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η 78/12.6.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθόσον με αυτή απλώς εκφράζεται η πρόθεση του δημοτικού νομικού προσώπου να συνεχίσει να απασχολεί στην υπηρεσία τον ως άνω υπάλληλο, ο οποίος περαιτέρω θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι συνεχίζει να παρέχει εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  2643/1998, χωρίς να προσδιορίζονται το μεν η φύση της εργασιακής σχέσης αυτού με το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το δε η θέση την οποία ο ίδιος θα καταλάβει. Άλλωστε, λόγω της φύσης της ως άνω «απόφασης» ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν προέβη στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας


43298/2020

Εφαρμογή άρθρου 206 παρ. 1 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)133/2015

Σύμβαση εργασίας:Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών από Δήμο σε δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίοι προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο μηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ  Α΄ 143), καθόσον δεν αιτιολογείται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ούτε και προκύπτει η συνδρομή κατεπείγουσας πρόσκαιρης ανάγκης, η οποία επέβαλε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο μηνών, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 και των παραγράφων 2 – 17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δηλαδή κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα