Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)119/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών από Δήμο, σε εργαζόμενους (έκτακτο προσωπικό) αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - δίμηνης διάρκειας, που προσελήφθησαν στον Δήμο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψή τους δεν οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου, δεδομένου ότι, τόσο οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω της τουριστικής κίνησης του Δήμου, όσο και η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες του χειμώνα, συνιστούν πάγιες εποχικές ανάγκες του Δήμου και δεν προέκυψαν μόνο την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας κάποιου έκτακτου γεγονότος, το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να γνωρίζει, ώστε να έχει εντάξει στον προγραμματισμό του την αντιμετώπισή τους


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)4/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων είναι νόμιμη, καθόσον ο Δήμος ….., στα πλαίσια της συντρέχουσας αρμοδιότητάς του, (ως προς την λήψη μέτρων, που σκοπό έχουν την προστασία των χώρων διάθεσης απορριμμάτων προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) νομίμως προέβη στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών καθαριότητας, στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας και ειδικότερα, στην περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής,  σύμφωνα με την 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …..


ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)/6/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με βάση τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η 78/12.6.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθόσον με αυτή απλώς εκφράζεται η πρόθεση του δημοτικού νομικού προσώπου να συνεχίσει να απασχολεί στην υπηρεσία τον ως άνω υπάλληλο, ο οποίος περαιτέρω θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι συνεχίζει να παρέχει εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  2643/1998, χωρίς να προσδιορίζονται το μεν η φύση της εργασιακής σχέσης αυτού με το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το δε η θέση την οποία ο ίδιος θα καταλάβει. Άλλωστε, λόγω της φύσης της ως άνω «απόφασης» ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν προέβη στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/227/2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ σε υπαλλήλους Δήμου:..Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερομένων ως δικαιούχων του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 δεν είναι νόμιμη, όπως βασίμως προβάλλει ο διαφωνών Επίτροπος. Και τούτο διότι οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψή τους δεν οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες εκτέλεσης εργασιών πυρασφάλειας, συνιστούν πάγιες εποχικές ανάγκες του Δήμου και δεν προέκυψαν μόνο την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας κάποιου έκτακτου γεγονότος, το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να γνωρίζει ώστε να έχει εντάξει στον προγραμματισμό του την αντιμετώπισή τους. Οι συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 2132/17.3.2017 εγκύκλιο, κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ανακύπτουν κάθε έτος (βλ. τις ομοίου περιεχομένου αντίστοιχες εγκυκλίους 2648/8.4.2016 για το προηγούμενο έτος 2016 και 3752/25.5.2018 για το επόμενο έτος 2018) και συνεπώς θα έπρεπε να καλύπτονται είτε από το τακτικό προσωπικό του Δήμου είτε με την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών – περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών του άρθρου 205 του ν.3584/2007. Η έλλειψη δε του κατεπείγοντος χαρακτήρα εκτέλεσης των κρίσιμων εργασιών κατά το χρόνο πρόσληψης των φερομένων ως δικαιούχων του χρηματικού εντάλματος καταδεικνύεται από το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (28.6.2017) του Δήμου ..., με την οποία εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες προσλήψεις, που ελήφθη 2 σχεδόν μήνες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου καθώς και από το απρόθεσμο υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, που είχε ως συνέπεια την αποσύνδεση εκτέλεσης των εργασιών από τη θερινή περίοδο, στην οποία αναφέρεται η ως άνω απόφαση του Δ.Σ., και την πρόσληψη του υπό κρίση προσωπικού μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου και κατά το τέλος της φθινοπωρινής περιόδου, όπως βασίμως προβάλλεται από το διαφωνούντα Επίτροπο, χωρίς περαιτέρω ο Δήμος να προβάλει λόγους που συνέβαλαν στην ανατροπή του προγραμματισμού του κατά το έτος 2017.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/112/2014

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενους Δήμου που προσελήφθησαν με σχέση εργασίας ι.δ.o.χ., δίμηνης διάρκειας, για υπηρεσίες καθαριότητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, διότι οι επικείμενες της πρόσληψής τους δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που αποτέλεσαν και τον κύριο δικαιολογητικό λόγο αυτής, συνιστούν πράγματι έκτακτο και πρόσκαιρο γεγονός, το οποίο κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων δύναται να προκαλέσει αύξηση της ρύπανσης στο Δήμο, λόγω της διανομής προεκλογικού υλικού από τους υποψηφίους, σε συνδυασμό με την ανάγκη καθαρισμού, πριν και μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, όλων ταυτόχρονα των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα. 

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)303/2014

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Προσλήψεις: Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Δήμο σε εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ο οποίος προσελήφθη για διάστημα από 4.8. έως 3.10.2014 κατ΄ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινωνικών Υπαλλήλων. Μη νόμιμη η πρόσληψη του ως άνω εργαζομένου, διότι οι ανάγκες που την επέβαλαν, δεν οφείλονταν σε έκτακτα γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να  προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου, αλλά ανάγονται σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες που συνδέονται με την έλλειψη τακτικού προσωπικού καθαριότητας.


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)75/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά ..., το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεν είναι νόμιμη ... Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. Στην 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, που συνιστά, άλλωστε και όρο απαραίτητο για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων...


ΕΣ/ΤΜ.1/100/2011

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, δεν αποδεικνύεται εν προκειμένω η συνδρομή των προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 3584/2007. Ειδικότερα, οι ανάγκες για την κάλυψη των οποίων προσλήφθηκαν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν συνιστούν εποχικές πρόσκαιρες, πολύ δε περισσότερο ¨κατεπείγουσες¨, αλλά πάγιες και διαρκείς, καθόσον αποσκοπούν κυρίως στην κάλυψη ελλείποντος τακτικού προσωπικού, ανάγονται δε στη συνήθη δραστηριότητα του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων. Εξάλλου, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι προσλήφθηκαν στο Δήμο από τις 28.3.2011 και μετά, ήτοι μετά το πέρας του χειμώνα, τον οποίο επικαλείται ο Δήμος για να δικαιολογήσει την πρόσληψή τους. Περαιτέρω, όσα αναφέρονται στο 9868/19.5.2011 έγγραφο του Δήμου ... περί της υποστελέχωσης του Δήμου με προσωπικό κλάδου ΥΕ-εργατών και της αναστολής προσλήψεων τακτικού προσωπικού επιβεβαιώνουν στην ουσία ότι οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκαν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν ήσαν εποχικές πρόσκαιρες, αλλά πάγιες και διαρκείς. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες δεν είναι νόμιμες όπως σωστά υποστηρίζει και ο διαφωνών Επίτροπος και ως εκ τούτου τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/221/2017

Παροχή υπηρεσιών σε Δήμο:..Με δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, αφού το αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης, το οποίο συνίσταται στη διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου …, δεν έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα. Αντιθέτως, στοχεύει στην άσκηση των προβλεπόμενων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου συνήθων αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του, χωρίς να αποδεικνύεται ότι η εκτέλεση των σχετικών εργασιών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό του. Επιπλέον, δεν προκύπτουν οι λόγοι, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, για τους οποίους καθίσταται αδύνατη   η κάλυψη των αναγκών των Αυτοτελών Τμημάτων του από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους. Ούτε, άλλωστε, αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω εργασίες, η ανάγκη παροχής των οποίων δεν ανέκυψε αιφνιδίως, δεν ήταν δυνατό να εκτελεσθούν σταδιακά και να καλυφθούν τα αντίστοιχα κενά, με τον έγκαιρο και ορθό προγραμματισμό των υπηρεσιακών αναγκών, στο πλαίσιο της αρχής της αποτελεσματικότητας που πρέπει να διέπει τη δράση των οργάνων του Δήμου και με χρήση της, προβλεπόμενης στον Οργανισμό, δυνατότητας του Δημάρχου να αναπροσαρμόζει την κατανομή των Υπηρεσιών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες (..)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/191/2017

Kαταβολή αποδοχών  σε  εργαζομένους του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.(...) Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι δεν ήταν επιτρεπτή κατά νόμο η πρόσληψη του αλλοδαπού πολίτη …στο Δήμο, ούτε ως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφού, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ως άνω διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, το προσωπικό αυτό, όπως και το αντίστοιχο τακτικό, πρέπει, πλην των ως άνω θεσπιζόμενων εξαιρέσεων, να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού, στα οποία περιλαμβάνεται και η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Πλην όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος κατείχε άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (με ισχύ έως 30.11.2024), στην οποία αναφέρεται ότι έχει πρόσβαση σε μισθωτή εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου, καθώς και στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και συνεκτιμώντας τις συντρέχουσες εν προκειμένω περιστάσεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου …υπέλαβαν συγγνωστώς  και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στην πρόσληψη του εν λόγω Εργάτη Κοιμητηρίου, ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες, κατά τα ανωτέρω, ανάγκες εκταφών στο σύνολο των Κοιμητηρίων του Δήμου, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και, συνακόλουθα, την παροχή αναγκαίων για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών που, επιπλέον, συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία. 


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)85/2015

Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών σε εργαζομένους Δήμου με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. δίμηνης διάρκειας, οι οποίοι προσελήφθησαν κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/2007), καθόσον η πρόσληψη στο Δήμο των ως άνω εργατών καθαριότητας και οδηγών απορριμματοφόρων είναι μη νόμιμη, διότι δεν αιτιολογείται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σαφώς, ειδικώς και επαρκώς η συνδρομή κατεπείγουσας πρόσκαιρης ή εποχικής ανάγκης, η οποία επέβαλε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο μηνών, κατ’ επίκληση της ανωτέρω διάταξης, αλλά αντιθέτως η πρόσληψη των ως άνω εργαζομένων έγινε για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν, λόγω της έλλειψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο, δηλαδή προκειμένου να ικανοποιηθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.