Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)4/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων είναι νόμιμη, καθόσον ο Δήμος ….., στα πλαίσια της συντρέχουσας αρμοδιότητάς του, (ως προς την λήψη μέτρων, που σκοπό έχουν την προστασία των χώρων διάθεσης απορριμμάτων προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) νομίμως προέβη στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών καθαριότητας, στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας και ειδικότερα, στην περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής,  σύμφωνα με την 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …..


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)75/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά ..., το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεν είναι νόμιμη ... Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. Στην 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, που συνιστά, άλλωστε και όρο απαραίτητο για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων...


ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)/6/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με βάση τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η 78/12.6.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθόσον με αυτή απλώς εκφράζεται η πρόθεση του δημοτικού νομικού προσώπου να συνεχίσει να απασχολεί στην υπηρεσία τον ως άνω υπάλληλο, ο οποίος περαιτέρω θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι συνεχίζει να παρέχει εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  2643/1998, χωρίς να προσδιορίζονται το μεν η φύση της εργασιακής σχέσης αυτού με το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το δε η θέση την οποία ο ίδιος θα καταλάβει. Άλλωστε, λόγω της φύσης της ως άνω «απόφασης» ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν προέβη στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας


ΕΣ/ΤΜ.1/219/2011

Καταβολή αμοιβής και εξόδων κίνησης:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα αποφαίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση για την πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, δεν απαιτείτο να ακολουθηθούν οι διατυπώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και συνεπώς δεν υφίστατο υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. αφενός να αναρτήσει ανακοίνωση πρόσληψης, αφετέρου να συντάξει και να αναρτήσει πίνακες κατάταξης. Κατά συνέπεια, ο σχετικός λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Περαιτέρω, όμως, οι επικαλούμενες από το Ν.Π.Δ.Δ. περιστάσεις που οδήγησαν στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων δεν συνιστούν κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, που προέκυψαν από έκτακτα γεγονότα που δεν μπορούσε να προβλέψει το Ν.Π.Δ.Δ., αλλά αντίθετα ανάγκες πάγιες, στο πλαίσιο τακτικών κατ’ έτος εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., που οφείλονται στο εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο της απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων μερίδας εργαζομένων, των οποίων είχαν ήδη λήξει οι συμβάσεις έργου τους. Ωστόσο, όμως, το Τμήμα κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων δεν έγινε με πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων, αλλά οφείλεται σε πλάνη του αρμοδίου οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο, ενόψει και της υπ’ αριθ. 22512/19359/27.6.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της 44/31.5.2011 πράξης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., υπέλαβε συγγνωστά ότι συνέτρεχαν οι κατεπείγουσες ανάγκες για την κατάρτιση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας. Ενόψει αυτών, δικαιολογείται λόγω συγγνωστής πλάνης η θεώρηση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και όσων θα εκδοθούν για την ίδια αιτία μέχρι τη λήξη των ως άνω συμβάσεων.


ΕλΣυν.Κλ.7/147/2015

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, υπαλλήλων παραλίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, δεν είναι νόμιμη, καθόσον η πρόσληψή τους διενεργήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι όροι που τάσσονται, από το άρθρο 206 παρ. 1 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, για την προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Τούτο διότι δεν αποδεικνύεται, από την Δ.Α.Ε.Α.Ν., ότι οι ως άνω προσλήψεις έγιναν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, ήτοι αναγκών, οι οποίες οφείλονται σε όλως έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης λειτουργίας της επιχείρησης, απαιτώντας άμεση αντιμετώπιση, έχουν δε περιοδικό ή πρόσκαιρο χαρακτήρα και χρονική διάρκειά που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.(...)Κατόπιν αυτών, η ως άνω πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος υπαλλήλων παραλίας δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή σ’ αυτούς της οφειλόμενης αμοιβής.


ΕΣ/Τ1/76/2007

Η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για ωράριο διδασκαλίας πάνω από το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού δεν είναι νόμιμη, καθόσον στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, η πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή και, ως εκ τούτου, για τις επιπλέον αυτές ώρες δεν δικαιούνται αποζημίωσης


ΕΣ.ΚΠΕ.ΤΜ.1/325/2019

Καταβολή αποδοχών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την έκθεση διαφωνίας, η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος δεν είναι νόμιμη, διότι, μολονότι πρόκειται για εκπαιδευτικό προσωπικό, ενόψει της φύσης των καθηκόντων του και της αποστολής του Κ.Δ.Α.Π., όπως προκύπτει από το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει, δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ορίζει η ειδική διάταξη του άρθρου 223 παρ. 5 εδ. γ΄ του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεδομένου ότι ουδείς έλεγχος διενεργήθηκε επί της διαδικασίας και των όρων πρόσληψης των φερόμενων ως δικαιούχων από το Α.Σ.Ε.Π. Επομένως, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το δυσερμήνευτο των εφαρμοστέων διατάξεων, καθώς και το γεγονός ότι η πρόσληψη των ανωτέρω προσώπων έγινε βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας, με ουσιώδη μεν απόκλιση από τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 τη μη παρεμβολή του Α.Σ.Ε.Π., πλην με γενικούς και αντικειμενικούς όρους και κριτήρια, έλαβε δε επαρκή δημοσιότητα ο διαγωνισμός, ώστε να μην τίθεται ζήτημα ουσιαστικής παραβίασης των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του ν.π.δ.δ. ... ενήργησαν, εν προκειμένω, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων και συγγνωστώς υπέλαβαν ότι η εν λόγω πρόσληψη εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Ως εκ τούτου, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)119/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών από Δήμο, σε εργαζόμενους (έκτακτο προσωπικό) αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - δίμηνης διάρκειας, που προσελήφθησαν στον Δήμο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψή τους δεν οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου, δεδομένου ότι, τόσο οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω της τουριστικής κίνησης του Δήμου, όσο και η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες του χειμώνα, συνιστούν πάγιες εποχικές ανάγκες του Δήμου και δεν προέκυψαν μόνο την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας κάποιου έκτακτου γεγονότος, το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να γνωρίζει, ώστε να έχει εντάξει στον προγραμματισμό του την αντιμετώπισή τους


ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)190/2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:Μη νόμιμη η πρόσληψη δύο εργαζομένων   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δήμο κατ΄ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, ως αποδοχών τους για το χρονικό διάστημα από 19.2.2015 έως 28.2.2015, καθόσον οι συμβάσεις των φερόμενων ως δικαιούχων, βάσει των οποίων αυτοί απασχολήθηκαν στο Δήμο κατά το χρονικό διάστημα από 19.2.2015 έως 18.4.2015, είναι σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του ν.3584/2007, αυτοδικαίως άκυρες, καθόσον κατά το δωδεκάμηνο που προηγείτο της 18.4.2015, δηλαδή από 18.4.2014 έως 18.4.2015, παρείχαν υπηρεσίες στο Δήμο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με τα ίδια καθήκοντα, με αποτέλεσμα να υπερβούν το ανώτατο τιθέμενο όριο απασχόλησης δύο μηνών εντός συνεχούς δωδεκαμήνου.(Συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/96/2018

Πρόσληψη συμβασιούχων.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, όπως βασίμως προβάλλεται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο. Και τούτο, διότι, οι φερόμενοι στο ένταλμα ως δικαιούχοι προσελήφθησαν σε θέσεις υδρονομέων παρότι, κατά το χρόνο της πρόσληψής τους, είχαν ήδη συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του β.δ/τος της 28.3/15.4.1957. Ωστόσο, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις ανωτέρω θέσεις, για τις οποίες προσελήφθησαν οι εν λόγω υδρονομείς, δεν είχαν υποβληθεί άλλες αιτήσεις, καθώς και ότι, σύμφωνα με την 6479/179/23.5.2017 βεβαίωση του Αντιδημάρχου ..., τα συγκεκριμένα πρόσωπα προσελήφθησαν λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους ως υδρονομείς και της πολύ καλής γνώσης του αρδευτικού δικτύου της περιοχής που κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν, κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων στο ελεγχόμενο ένταλμα ως δικαιούχων υδρονομέων δεν οφείλεται σε πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων εκ μέρους των οργάνων του Δήμου, αλλά σε συγγνωστή πλάνη αυτών.


ΕλΣυν/Κλ.1/134/2015

Πρόσληψη προσωπικού.(...) Μη νόμιμη η δαπάνη καταβολής ποσού 1.621,77 ευρώ σε τέσσερις (4) εργαζόμενες, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας) Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου, οι οποίες προσελήφθησαν κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως αποδοχές τους, για το μήνα Αύγουστο 2014, καθόσον: α) η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων δεν είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αφού οι ανάγκες για την κάλυψη των οποίων προσελήφθησαν δεν αποδεικνύεται ότι ήταν κατεπείγουσες, εποχικές ή πρόσκαιρες, αλλά πρόκειται για πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαριότητας των Κ.Α.Π.Η., που ανάγονται στη συνήθη και προγραμματισμένη δραστηριότητα του ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, β) η σχετική απόφαση του Προέδρου του ν.π.δ.δ., της οποίας η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», αναρτήθηκε σε αυτό σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσής της, καθώς και σύναψης των επίμαχων συμβάσεων και παροχής των υπηρεσιών και γ) μη νομίμως δεν διενεργήθηκαν κρατήσεις για το οικονομικό έτος 2015, δεδομένου ότι η αλλαγή Κ.Α.Ε, προκειμένου να περιληφθεί η εντελλόμενη δαπάνη ως οφειλή προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν αναιρεί την υποχρέωση του διατάκτη να διενεργήσει εκ νέου επί αυτής τις προβλεπόμενες κατά νόμο κρατήσεις.