Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)/6/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με βάση τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η 78/12.6.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθόσον με αυτή απλώς εκφράζεται η πρόθεση του δημοτικού νομικού προσώπου να συνεχίσει να απασχολεί στην υπηρεσία τον ως άνω υπάλληλο, ο οποίος περαιτέρω θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι συνεχίζει να παρέχει εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  2643/1998, χωρίς να προσδιορίζονται το μεν η φύση της εργασιακής σχέσης αυτού με το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το δε η θέση την οποία ο ίδιος θα καταλάβει. Άλλωστε, λόγω της φύσης της ως άνω «απόφασης» ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν προέβη στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)4/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων είναι νόμιμη, καθόσον ο Δήμος ….., στα πλαίσια της συντρέχουσας αρμοδιότητάς του, (ως προς την λήψη μέτρων, που σκοπό έχουν την προστασία των χώρων διάθεσης απορριμμάτων προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) νομίμως προέβη στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών καθαριότητας, στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας και ειδικότερα, στην περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής,  σύμφωνα με την 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …..


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)119/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών από Δήμο, σε εργαζόμενους (έκτακτο προσωπικό) αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - δίμηνης διάρκειας, που προσελήφθησαν στον Δήμο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψή τους δεν οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου, δεδομένου ότι, τόσο οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω της τουριστικής κίνησης του Δήμου, όσο και η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες του χειμώνα, συνιστούν πάγιες εποχικές ανάγκες του Δήμου και δεν προέκυψαν μόνο την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας κάποιου έκτακτου γεγονότος, το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να γνωρίζει, ώστε να έχει εντάξει στον προγραμματισμό του την αντιμετώπισή τους


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)75/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά ..., το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεν είναι νόμιμη ... Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. Στην 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, που συνιστά, άλλωστε και όρο απαραίτητο για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων...


ΝΣΚ/133/2018

Δυνατότητα υπαλλήλου που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων, να καταλάβει θέση ΠΕ.(..)Ο υπάλληλος Γ.Ζ. κατέχει το απαιτούμενο για την κατάληψη θέσης κατηγορίας ΠΕ πτυχίο (Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ), και συνεπώς δύναται να καταλάβει θέση ΠΕ της ως άνω ειδικής υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του και τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 42356/ΥΦ776/2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ομόφ.)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/127/2018

Αναπλήρωση Προϊστάμενου. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι νόμιμη η καταβολή του εν λόγω επιδόματος στον φερόμενο ως δικαιούχο, ορισθέντα αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Κτιριακών Έργων και Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου .... Και τούτο, διότι δεν αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της εν λόγω τοποθέτησής του ως αναπληρωτή Προϊσταμένου, ενώ το χρονικό διάστημα, αυτό καθαυτό, της αναπλήρωσης, στο οποίο αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, ώστε να δύναται να υποστηριχθεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της οικείας διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για την οποία (διαδικασία επιλογής), όπως προβάλλει ο αναπληρωτής Επίτροπος του Νομού ..., πράγματι ο Δήμος ... δεν έχει προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου ..., οφείλουν, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, να εκκινήσουν και να ολοκληρώσουν την τακτική διαδικασία πλήρωσης της παραπάνω θέσης (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμήμα 20/2018, 2, 226/2017). Σε διαφορετική περίπτωση η τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 87 παρ. 4 του ν. 3839/2010 περί καταβολής του σχετικού επιδόματος από την έναρξη της αναπλήρωσης αυτών (ΕΣ Κλιμ. Πρ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 283/2015). Περαιτέρω, απορριπτέος είναι και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας του αναπληρωτή Επιτρόπου, δοθέντος ότι από τις προεκτεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι ο εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε στην προαναφερθείσα θέση ευθύνης μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου του ως άνω Τμήματος, κατόπιν επιλογής αυτού από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και, συνεπώς, η 102/5518/23.2.2018 απόφαση του Δημάρχου ... δεν παρίσταται αόριστη ως προς το περιεχόμενό της και το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης της ως άνω κενωθείσας θέσης.... Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυνΚλΤμ.1/177/2018

Καταβολή αναδρομικών αποδοχών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος και, ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη. Και τούτο, διότι Α) Πριν από τη μετάταξή της και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, η φερόμενη στο 170Β/2018 ένταλμα ως δικαιούχος είχε επανακαταταχθεί στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΥΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 909,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή της, δε, κατ’ επίκληση πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, στην κατηγορία ΤΕ, δεν μπορεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που η ως άνω υπάλληλος διένυσε στην κατηγορία ΥΕ, χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης από αντίστοιχη θέση και, συνεπώς, η ίδια έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.037,00 ευρώ και όχι στο 6ο κλιμάκιο στο οποίο κατετάγη. Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που με αυτή εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του 1ου κλιμακίου στο οποίο η υπάλληλος έπρεπε να καταταχθεί, μετά τη μετάταξη της στην κατηγορία ΤΕ, και του 4ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΥΕ που ήδη λάμβανε στην προηγούμενη θέση. Β) Πριν από τη μετάταξή της και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, η φερόμενη στο 171Β/2018 ένταλμα ως δικαιούχος είχε επανακαταταχθεί στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΥΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 909,00 ευρώ.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, τα εντάλματα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/275/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. (..) Με τα δεδομένα αυτά μη νομίμως προσλήφθηκε ο ανωτέρω στη θέση ΠΕ Οικονομολόγου της Δ.Ε.Υ.Α. ..., αφού κατά την κατάταξή του προσμετρήθηκαν 315 μονάδες εμπειρίας με αποτέλεσμα να του αποδοθεί μεγαλύτερη βαθμολογία και να καταταγεί πρώτος στον ανωτέρω πίνακα.(..) Ειδικότερα, από τα δικαιολογητικά που ο ίδιος προσκόμισε προκύπτει ότι μόνο 11 από τους μήνες εμπειρίας του έχουν διανυθεί σε συναφές με την προς πλήρωση θέση αντικείμενο, όπως απαιτεί η οικεία προκήρυξη, αφού η λοιπή προϋπηρεσία του έχει διανυθεί ως υπάλληλος γενικών καθηκόντων και ως πωλητής, εμπειρία που δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης ΠΕ Οικονομολόγου. Κατ’ ακολουθία, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΣΤΕ/542/2013

Ανάδειξη χορηγητών αντιδραστηρίων...Επειδή, η αιτούσα προέβαλε με την προδικαστική της προσφυγή και επαναλαμβάνει με την κρινόμενη αίτηση ότι, ενόψει των κριθέντων με την 1193/2009 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο διενεργούμενος βάσει της ανωτέρω διακηρύξεως διαγωνισμός θεωρείται εκ του νόμου ματαιωθείς, εφόσον ο χρόνος ισχύος των προσφορών (ο οποίος, κατά τα προαναφερθέντα, ορίσθηκε έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) έληξε την 8-8-2008, χωρίς το καθ’ ου να ζητήσει από τους συμμετέχοντες παράταση ισχύος των προσφορών τους, κατά τον ως άνω δε χρόνο λήξεως ισχύος των προσφορών δεν είχαν αποσφραγισθεί οι οικονομικές προσφορές, ώστε να προκύπτει ο αναδεικνυόμενος ανάδοχος. Με την αυτή προσφυγή η αιτούσα είχε δηλώσει ότι «Προς άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας και πάλι δηλώνουμε εδώ, επιφυλασσόμενοι της παρούσας, ότι συνεχίζει να ισχύει αναλλοίωτη η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό και η τεχνική και οικονομική μας προσφορά», τη δήλωση δε αυτή επαναλαμβάνει με την κρινόμενη αίτηση. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον δηλαδή η αιτούσα δηλώνει ότι συνεχίζει- μετά την πάροδο του ανώτατου χρόνου ισχύος των προσφορών- να ισχύει η προσφορά της, στερείται αυτή του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) εννόμου συμφέροντος προς ακύρωση της σιωπηρής απορρίψεως της προσφυγής της κατά της παραλείψεως της διοικήσεως να ματαιώσει τον επίδικο διαγωνισμό (πρβλ. ΣΕ 1190/2009 Ολομ.).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/292/2014

Καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 177 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό της ως άνω αποζημίωσης ο χρόνος κανονικής άδειας, την οποία δεν έλαβε ο φερόμενος ως δικαιούχος κατά τα ημερολογιακά έτη 2011, 2012 και 2013. Τούτο διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, ο φερόμενος ως δικαιούχος κατά το χρόνο λύσης της σχέσης εργασίας (17.1.2014) δεν είχε δικαίωμα να λάβει την κανονική άδεια των παραπάνω ετών, αφού αυτή δεν μεταφέρθηκε στο έτος 2014. Συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/76/2018

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας κρίνεται ότι μη νόμιμα ο φερόμενος ως δικαιούχος προσελήφθη σε θέση ειδικού συνεργάτη στο Δήμο ...., καθόσον η προηγηθείσα δημόσια γνωστοποίηση, με την οποία καθορίζεται ως προσόν πρόσληψης η κατοχή μόνο πτυχίου Τ.Ε.Ι., ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών οποιασδήποτε κατεύθυνσης, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ, αποκλείει την προσέλευση πτυχιούχων άλλων Σχολών ή άλλων Τμημάτων Σχολών Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας διαθέτουν τις γνώσεις που απαιτεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης προς πλήρωση θέσης (διαχείριση έργων), που και ως εκ του εύρους του, θα μπορούσε να παρασχεθεί και από πτυχιούχους Α.Ε.Ι., χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο λόγος για τον οποίο αναζητήθηκε ως προσόν πρόσληψης μόνο το συγκεκριμένο πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ. Ειδικότερα, καλώντας ο Δήμος επιστήμονες και άλλων Σχολών Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, θα επέτρεπε την ανταπόκριση περισσότερων κατάλληλων υποψηφίων για τη θέση αυτή, θα επιτύγχανε επιστημονικό δυναμικό ευρύτερων προσόντων και σφαιρικής γνώσης και θα εξασφάλιζε ειδικό συνεργάτη με ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στην οικεία επιστήμη και ισχυρότερο επιστημονικό υπόβαθρο. Ο προβαλλόμενος  ισχυρισμός του Δήμου ότι με τον καθορισμό του ανωτέρω προσόντος δεν περιορίστηκε υπέρμετρα και αδικαιολόγητα η δυνατότητα λοιπών κατάλληλων ενδιαφερόμενων να υποβάλλουν αίτηση, είναι απορριπτέος, αφού η άνω περιοριστική πρόβλεψη του είδους του πτυχίου, κατ’ αποκλεισμό, χωρίς προφανή λόγο, της δυνατότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους υποψηφίων κατόχων πτυχίων συναφών με το αντικείμενο των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη, έλαβε χώρα χωρίς καμία αιτιολόγηση εκ μέρους του Δήμου, τέτοια δε δεν συνιστά η επικαλούμενη παρασχεθείσα εκ του νόμου ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει τον κατάλληλο ειδικό συνεργάτη, εφόσον η εν λόγω ευχέρεια πρέπει να ασκείται σύννομα και ελέγχεται  ως προς την τήρηση των ορίων της δια της αιτιολογημένης κρίσης του κατά την άσκησή της. Εξάλλου, η ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει τον κατάλληλο ειδικό συνεργάτη, που πρέπει να συνδυάζει την επιστημονική επάρκεια και εμπειρία, αλλά και να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του, περιορίζεται μεταξύ αυτών που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος, υπό την έννοια ότι είναι το αποφασίζον όργανο ως προς την αξιολόγηση της καταλληλότητας για τη θέση αυτή. Για το λόγο, άλλωστε, αυτό, προβλέπεται στο νόμο δημόσια γνωστοποίηση εκ μέρους του Δημάρχου για την πλήρωση της θέσης του ειδικού συνεργάτη, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης και η εμπειρία, που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι. Εν προκειμένω, το υπέρμετρο του τεθέντος περιορισμού επιρρωνύεται και από το γεγονός ότι προσήλθε ένας μόνο υποψήφιος, ο οποίος και προσελήφθη. Ωσαύτως, απορριπτέος τυγχάνει και ο έτερος ισχυρισμός του Δήμου ότι δεν υπάρχει πραγματικός περιορισμός της δυνατότητας ενδιαφερόμενων κατηγορίας Π.Ε.  αντίστοιχης ειδικότητας  να υποβάλλουν αίτηση, εφόσον, για να γίνει αυτό, έπρεπε να διακόψουν την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ και να διαγραφούν από τη Δ.Ο.Υ. ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, αφού η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ορίζεται στο νόμο ως ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ειδικού συνεργάτη. Τούτο, διότι, πέραν του υποθετικού χαρακτήρα του ισχυρισμού, σε κάθε περίπτωση απόκειται στην ελεύθερη επιλογή του κάθε επαγγελματία πώς θα ασκήσει τη δραστηριότητά του, ανεξαρτήτως ότι στις προεκτεθείσες διατάξεις προβλέπεται η, κατ’ εξαίρεση, παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη και του ελεύθερου επαγγελματία, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Άλλωστε, και η ίδια η ανωτέρω γνωστοποίηση, αναφερόμενη στην απόδειξη της εμπειρίας που πρέπει να έχει ο υποψήφιος, κάνει μνεία ξεχωριστή για τα δικαιολογητικά με τα οποία θα λάβει χώρα αυτή από τους ενδιαφερόμενους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεπώς, ο Δήμος, με την ανακοίνωση αυτή, απευθύνθηκε και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Περαιτέρω, όμως, ως προς τον έτερο λόγο διαφωνίας,  από τα στοιχεία που προσκομίζονται και τεκμηριώνουν το βιογραφικό σημείωμα του προσληφθέντος, προκύπτει ότι ο τελευταίος διαθέτει την εκ του νόμου αναγκαία ειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο που του έχει ανατεθεί, δεδομένου ότι διαθέτει πολυετή ενασχόληση συναφή με το αντικείμενο εργασίας του, ήτοι 25ετή και πλέον εμπειρία σε εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών έργων υποδομής, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού λόγου διαφωνίας του Αναπληρωτή Επιτρόπου. Τέλος, οι επικαλούμενες 2592/2011, 48955/2014 και 62476/2014 προγενέστερες ανακοινώσεις-γνωστοποιήσεις του Δημάρχου, με την πρόβλεψη ως απαιτούμενων προσόντων μόνο πτυχίων κατηγορίας Π.Ε. ή μόνο Δ.Ε.  για την πρόσληψη άλλων ειδικών συνεργατών (σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης), χωρίς να εντοπιστεί η σχετική πλημμέλεια από τον αρμόδιο Επίτροπο, δεν αρκούν για να θεμελιώσουν τη συνδρομή λόγων συγγνωστής πλάνης που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την πεποίθηση των οργάνων του Δήμου περί της νομιμότητας του περιεχομένου της επίμαχης δημόσιας γνωστοποίησης. Τούτο δε, διότι η ελεγχόμενη ανακοίνωση αφορά σε εντελώς άλλο αντικείμενο καθηκόντων (διαχείριση τεχνικών έργων), ενώ, περαιτέρω ο Δήμος δεν εξειδικεύει αν είχε τυχόν προηγηθεί πρόσληψη ειδικού συνεργάτη της αυτής ειδικότητας προς κάλυψη ταυτόσημων αναγκών του Δημάρχου, με ομοίου με την ελεγχόμενη περιεχομένου ανακοίνωση, χωρίς να έχει τεθεί οιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς τη νομιμότητα αυτής από τον Επίτροπο. Εξάλλου,  ενόψει α) του ότι το κανονιστικό περιεχόμενο των κρίσιμων διατάξεων είναι σαφές και δεν εγείρει ζητήματα ως προς την ερμηνεία του και β) του χρόνου ισχύος αυτών και της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου τούτου επ’ αυτών, είναι απορριπτέος και ο ισχυρισμός του Δήμου περί συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων του περί την ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων, αναφορικά με την πρόσκληση διαζευκτικά των κατηγοριών πτυχίων και όχι αθροιστικά για την πλήρωση της επίμαχης θέσης.