Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυνΤμ.6/261/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:..επιδιώκεται η ανάκληση της 27/2016 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού.(..)Κατ’ ακολουθίαν όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.Δεν ανακαλεί την 27/2016 Πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν..

Δεν αναθεωρήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/854/2017

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.6/261/2017

Αντιπλημμυρικά έργα...Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς η Αναπληρώτρια Επίτροπος έκρινε ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση (ΣτΕ (ΕΑ) 71/2009 σκ.8, 1273/2010 σκ. 10, 213/2011). Ειδικότερα, από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο σχετικό Πρακτικού ΙΙ προκύπτει ότι αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1 για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 της διακήρυξης και προστίθενται μόνο οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί «πολύ καλή» και «άριστη» κατά περίπτωση και αριθμητική αποτύπωση της βαθμολογίας, βάσει του πίνακα αντιστοίχησης των χαρακτηρισμών αυτών (πολύ καλή, κ.λ.π.) με κλίμακα βαθμολογίας που παρατίθεται στο προοίμιο του εν λόγω πρακτικού. Συγκεκριμένα για τους διαγωνιζόμενους με α/α 1,5,6,11,19 τέθηκε ο ίδιος λεκτικός χαρακτηρισμός «πολύ καλή», πλην όμως η αριθμητική βαθμολογία τους παρουσιάζει διαφοροποίηση και ανέρχεται σε 85,89,88,86 και 87, αν και παραπλεύρως διατυπώνονται και για τους πέντε «παρατηρήσεις –σχόλια» (αιτιολόγηση) με πανομοιότυπη φρασεολογία, χωρίς καμία ειδική μνεία των δεδομένων των προσφορών τους και των στοιχείων που αξιολογήθηκαν. Περαιτέρω, για τα διαγωνιζόμενα σχήματα με α/α 2,4,9,15,16 και 20 και αυτά με α/α 3,10,13 δόθηκε ο λεκτικός χαρακτηρισμός «άριστη», πλην όμως η βαθμολογία στην μεν πρώτη ως άνω ομάδα διαγωνιζομένων είναι 90 και στη δεύτερη 91, αν και διατυπώθηκε ταυτόσημος σχολιασμός, χωρίς όμως να εντοπίζονται τα τεχνικά εκείνα στοιχεία των προσφορών που οδήγησαν στην ίδια ή τη διαφορετική αυτή βαθμολόγηση. Ομοίως ανεπαρκή αιτιολόγηση εμφανίζει και η αξιολόγηση των υποψηφίων με α/α 7,14 και 17, οι προσφορές των οποίων έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» με πανομοιότυπο σχολιασμό που όμως δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, παρότι η βαθμολογία για την α/α 14 σύμπραξη ήταν 93 και για τα συμμετέχοντα σχήματα α/α 7 και 17 ήταν 94. Η ίδια πρακτική εμφανίζεται και κατά την αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Α του Κριτηρίου 2, καθόσον παρουσιάζεται εξίσου αναιτιολόγητη διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές, για τις οποίες διατυπώθηκε όμοιος λεκτικός χαρακτηρισμός και σχολιασμός. Συγκεκριμένα, οι προσφορές α) των διαγωνιζομένων με α/α 1, 2, 6 και 19, αν και έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και πανομοιότυπο σχολιασμό, ωστόσο βαθμολογήθηκαν αντιστοίχως με 86, 83, 89 και 87, β) της σύμπραξης με α/α 7 που βαθμολογήθηκε με 91 σε σχέση με τους διαγωνιζόμενους με α/α 5,13,14,20 που βαθμολογήθηκαν με 90, παρόλο που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και ταυτόσημο σχολιασμό και γ) των διαγωνιζομένων με α/α 3,4,9 και 17 που έλαβαν επίσης λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και σχολιασμό που ταυτίζεται απολύτως, ωστόσο βαθμολογήθηκαν με 95, 93, 96 και 94, αντίστοιχα, χωρίς σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις να γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων και των ποιοτικών στοιχείων εκάστης προσφοράς. Τέλος, η ίδια πλημμέλεια της αξιολόγησης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο του υποκριτηρίου U2Β του Κριτηρίου 2, καθόσον οι προσφορές των διαγωνιζομένων σχημάτων με α/α 8,9,16,18 και 19 που έλαβαν τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό «πολύ καλή» και όμοια αιτιολόγηση στα επιμέρους στοιχεία του υποκριτηρίου βαθμολογήθηκαν με 88 ή 89, ενώ και οι λοιπές προσφορές με α/α 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,15,17και 20 που έλαβαν λεκτικό χαρακτηρισμό «άριστη» και πανομοιότυπη αιτιολόγηση βαθμολογήθηκαν με 90, 91 ή και 92, χωρίς και πάλι να αναδεικνύονται τα επιμέρους εκείνα στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε χαμηλότερη, υψηλότερη ή και ίδια βαθμολογία.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/42/2019

Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν ίδιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση. Ως εκ της διαπιστωθείσας ως άνω ουσιώδους πλημμέλειας κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019​


ΕΣ/ΤΜ.6/451/2018

ΜΕΛΕΤΗ.ζητείται η ανάκληση της 8/2018 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ... και της σύμπραξης «...» για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο....(..)Με την προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης με την επάλληλη αιτιολογία ότι:α) Από την επισκόπηση του πίνακα που περιέχεται στο Πρακτικό ΙΙ/11.5.2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού προκύπτει ότι, αναφορικά με το Κριτήριο 1ο U1, για κάθε υποψήφιο επαναλαμβάνεται η λεκτική διατύπωση του κριτηρίου αυτού,...Με τα δεδομένα αυτά, η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας (άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3316/2005), του προεκτεθέντος άρθρου 4.4 της διακήρυξης που προβλέπει συνοπτική λεκτική αιτιολόγηση, καθώς και των λοιπών παρατεθεισών στη σκέψη 3 γενικών και ειδικών διατάξεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση «διαπιστώσεις» της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση και β)Με τη 2262/19.12.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας ... κρίθηκε ότι τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της υποψήφιας αναδόχου σύμπραξης πληρούν τους όρους των άρθρων 5.3, 21.2, 21.3 και 23 της διακήρυξης και αποφασίστηκε η «αποδοχή» αυτών για την ανάθεση της ως άνω μελέτης. Πλην όμως ο έλεγχος και η εισήγηση για την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου έπρεπε να γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η δε έγκριση αυτών να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, συνεπώς, δοθέντος ότι ο έλεγχος και η έγκριση έγινε, εν προκειμένω, από το ανωτέρω αναρμόδιο όργανο, κωλύεται και εκ εξ αυτού του λόγου η υπογραφή του υπό έλεγχο σχεδίου.(..) Mε τα δεδομένα αυτά, κατά την κρατήσασα άποψη του Τμήματος, ορθώς εκρίθη με τη προσβαλλομένη ότι η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τεχνικές προσφορές που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, παρά το γεγονός ότι η διατυπωθείσα λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων ταυτίζεται πλήρως, χωρίς περαιτέρω να εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα εκείνα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση.(..)Τέλος ο έλεγχος και η έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής έγινε κατά τα προεκτεθέντα από αναρμόδιο όργανο, ενώ οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος προβάλλονται αβασίμως αφού το τελευταίο εξυπηρετείται με τη τήρηση του νόμου. ...Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.Δεν ανακαλεί την 8/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘΕΣΗΣ/854/2017

ΜΕΛΕΤΗ.αίτηση ζητείται η αναθεώρηση της 261/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης της παρεμβαίνουσας κατά της 27/2016 πράξης της Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ..., με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας για την ανάθεση της μελέτης...Με την αίτηση αναθεώρησης η αιτούσα Περιφέρεια και με την παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκουν την ακύρωση της πληττόμενης απόφασης, προβάλλοντας, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, εσφαλμένη ερμηνεία των άρθρων 7 και 14 του ν. 3316/2005 και 4.4 και 22 της διακήρυξης, με την αιτίαση ότι κατά την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την ανάθεση μελέτης αποτελεί επαρκή αιτιολογία η χρήση απλώς και μόνο λεκτικών χαρακτηρισμών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο εύρος βαθμολογίας και η αριθμητική βαθμολόγησή τους εντός του εύρους αυτού, αν και σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αναφέρθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία κάθε προσφοράς τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τη βαθμολόγησή της.(,..)Mε τα δεδομένα αυτά, εφόσον η ποιοτική αξιολόγηση των προσφορών δεν περιέχει αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικά τους τα οποία λήφθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν, οι δε τεχνικές προσφορές που έλαβαν όμοιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς και ταυτόσημη λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων της διακήρυξης παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία τους, ορθά με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη και στερείται της προσήκουσας ειδικότητας. Όσα δε αντίθετα υποστηρίζονται με την αίτηση και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση είναι αβάσιμα και απορριπτέα...Κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση αίτηση αναθεώρησης και υπέρ αυτής παρέμβαση πρέπει να απορριφθούν.


ΣΤΕ ΕΑ 1273/2010

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:..η Επιτροπή Διαγωνισμού,...αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές όλων των υποψηφίων ανά κριτήριο U1 και U2, εντός δε του κριτηρίου U2, ανά υποκριτήριο αυτού U2A και U2B, η αξιολόγηση δε και η βαθμολόγηση έγιναν βάσει του βαθμού ανταποκρίσεως ή αποκλίσεως των προσφορών σε σχέση προς τα στοιχεία αξιολογήσεως, που τίθενται από το νόμο και τη Διακήρυξη, για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια και υποκριτήρια. Εξ άλλου, από το άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 8 του ν. 3316/2005 και το άρθρο 22.1.1. της Διακηρύξεως (βλ. ανωτέρω 6η σκέψη), προκύπτει ότι τα στοιχεία αξιολογήσεως σε κάθε κριτήριο και υποκριτήριο της τεχνικής προσφοράς διαφέρουν κατά τη φύση και τον αριθμό τους, ενώ διαφορετικός είναι και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της προσφοράς (35% το κριτήριο U1, 40% το κριτήριο U2), ομοίως δε, διαφορετικός είναι και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε υποκριτηρίου στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του κριτηρίου U2 (40% το υποκριτήριο U2A, 60% το υποκριτήριο U2B).Εν όψει των ανωτέρω ρυθμίσεων του νόμου και της Διακηρύξεως, ζήτημα παραβάσεως του ίσου μέτρου κρίσεως, λόγω διαφορετικής βαθμολογήσεως τεχνικών προσφορών που αξιολογούνται με τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό, δύναται να ανακύψει, κατ’ αρχήν, μόνον στη περίπτωση κατά την οποία, στα πλαίσια αξιολογήσεως του ίδιου κριτηρίου ή υποκριτηρίου, τεχνικές προσφορές, οι οποίες αξιολογούνται με τον ίδιο λεκτικό χαρακτηρισμό, συνοδευόμενο από την ίδια ακριβώς λεκτική αιτιολόγηση, βαθμολογούνται, εν τούτοις, με διαφορετικό βαθμό (πρβλ. Ε.Α. 71/2009, σκ. 8). Επομένως, δεν πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος ο λόγος, με τον οποίο η αιτούσα προβάλλει παράβαση του ίσου μέτρου κρίσεως εκ μόνου του γεγονότος ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού, στα πλαίσια αξιολογήσεως του κριτηρίου U1 και του υποκριτηρίου U2A, όσες προσφορές χαρακτήρισε λεκτικά ως «πάρα πολύ καλές», τις βαθμολόγησε με το βαθμό 75, ενώ, αντιθέτως, στα πλαίσια αξιολογήσεως του υποκριτηρίου U2Β, την τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας, μολονότι την χαρακτήρισε λεκτικά «πάρα πολύ καλή», εν τούτοις, τη βαθμολόγησε με τον βαθμό 85. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.


ΕΣ/ΤΜ.6/592/2019

ΜΕΛΕΤΕΣ: (...)Επιδιώκεται ανάκληση της 42/2019 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Κατά την ειδικότερη γνώμη του Παρέδρου Αριστοτέλη Σακελλαρίου, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, βάσει της νομοθεσίας ανάθεσης των συμβάσεων μελετών (άρθρα 7 παρ. 10 και 6 παρ. 12 του ν. 3316/2005), να αιτιολογεί μόνο την τυχόν απόφασή της να ανακαλέσει την προκήρυξη και δεν υποχρεούται να αιτιολογεί σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας την απόφασή της να τη συνεχίσει (βλ. Ε.Σ. Τμ VI 525/2018 σκ. 12).  Και ναι μεν δεν επιτρέπεται η κατακύρωση της σύμβασης στην περίπτωση που, ως εκ της μεγάλης διάρκειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχουν μεταβληθεί ουσιαστικώς τα πραγματικά και νομικά δεδομένα βάσει των οποίων διαμορφώθηκε το αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης, εντούτοις, η πλημμέλεια αυτή, που βασίζεται πρωτίστως στην παράβαση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και οικονομικότητας, πρέπει να εξειδικεύεται από το ελεγκτικό όργανο στην ελεγκτική πράξη, με αναφορά στις ειδικότερες συνθήκες που καταδεικνύουν ότι η κατακύρωση του προκηρυχθέντος αντικειμένου δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.  Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προσβαλλόμενη Πράξη δεν προσδιορίζονται τέτοιες περιστάσεις (π.χ. διαφοροποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, μεταβολή συγκεκριμένων τεχνικών παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η προκήρυξη κ.ο.κ.), τις οποίες άλλωστε να δύναται να αντικρούσει συγκεκριμένα η αναθέτουσα αρχή, η αναδειχθείσα πλημμέλεια πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη. Σε ό,τι αφορά, όμως τη δεύτερη πλημμέλεια, η σχετική κρίση του Κλιμακίου, σύμφωνα με την οποία η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη και στερείται της προσήκουσας ειδικότητας, είναι κατά τη γνώμη που κράτησε στο Τμήμα, ορθή, απορριπτομένων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων με την υπό κρίση αίτηση ισχυρισμών. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από το από 18.9.2014 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού (βλ. ανωτέρω σκ. V στοιχ. iv), τεχνικές προσφορές, που έλαβαν πανομοιότυπους λεκτικούς χαρακτηρισμούς και ταυτόσημη λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων της διακήρυξης, παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία που έλαβαν, χωρίς περαιτέρω η ποιοτική αξιολόγηση των ως άνω προσφορών να περιέχει κάποια αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και κατ΄ιδίαν χαρακτηριστικά, τα οποία ελήφθησαν υπόψη και εκτιμήθηκαν και χωρίς να επισημαίνονται σημεία συγκριτικής υπεροχής ή υστέρησης των αξιολογηθεισών προσφορών, που να δικαιολογούν τη διαφορετική βαθμολόγηση. Μειοψήφησε ο εισηγητής της υπόθεσης Γεώργιος Βοΐλης, Σύμβουλος, κατά την άποψη του οποίου και σύμφωνα με όσα εκθέτει ο ίδιος σε προηγούμενη σκέψη της παρούσας (IV στοιχ. Β) μη νομίμως κρίθηκε από το Κλιμάκιο ως πλημμελής η αιτιολογία του ανωτέρω Πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθόσον αυτή κινήθηκε εντός του νομίμου πλαισίου, όπως αυτό οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 6 και 8 του ν. 3316/2005 καθώς και 4.4. της διακήρυξης, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τις διαφοροποιήσεις της τεχνικής βαθμολογίας που κινούνται εντός της ίδιας βαθμίδας αξιολόγησης, αναγόμενη, όπως προαναφέρθηκε, σε τεχνική κρίση και στην επ΄αυτής υφιστάμενη διακριτική ευχέρεια των οργάνων της αναθέτουσας αρχής. Πλην, όμως, η γνώμη αυτή δεν εκράτησε. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι αναφορικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν ασκήθηκε ένσταση εκ μέρους των συμμετεχόντων στον ελεγχόμενο διαγωνισμό, δεν ασκεί επιρροή στα κριθέντα ανωτέρω, δοθέντος ότι - ανεξαρτήτως του ότι ένσταση κατά του οικείου πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ασκήθηκε από την τελικώς αναδειχθείσα ως μειοδότρια μελετητική σύμπραξη, αλλά αποσύρθηκε – το γεγονός αυτό δεν επιδρά, όπως εμμέσως υποστηρίζεται, στην έκταση του ελέγχου, στον οποίο προβαίνει το Κλιμάκιο· τούτο διότι ο προσυμβατικός έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι ανεξάρτητος από τις ενέργειες των συμμετεχόντων στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία, για τη διαπίστωση δε της αντικειμενικής νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στο σύνολο της διαδικασίας συνάψεώς τους (Ε.Σ. VI Τμ. 299/2019, 1068/2018). (...)Δεν ανακαλεί την 42/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το σκεπτικό.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ-ΣΥΝΘ/1031/2019​


ΣτΕ/71/2009

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , όταν αυτές αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο .Η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να αντιστοιχεί σε, έστω κατ΄ελάχιστο, διαφορετική λεκτική διατύπωση του πορίσματος της αξιολόγησης των προσφορών, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τίθεται διαφορετική βαθμολογία στα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς όταν οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν το συμπέρασμα της αξιολόγησης ταυτίζονται απόλυτα


ΣΤΕ ΕΑ 213/2011

Εκπόνηση μελέτης-ανοιχτός διαγωνισμός: Επειδή, προβάλλεται ότι δεν είναι νόμιμη η αιτιολογία βαθμολόγησης στο πρώτο υποκριτήριο του κριτηρίου 2 (2Α) της τεχνικής προσφοράς (αποτελεσματικότητα της έκθεσης μεθοδολογίας), δεδομένου ότι αυτή περιορίζεται σε λεκτικές διατυπώσεις χωρίς να γίνεται αναφορά στα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, ενώ μη νομίμως τέθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως αιτιολογία α) η διαφορετική εκτίμηση, πληρότητα και καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνθήκες των χώρων που θα εκτελεστεί η Γεωτεχνική έρευνα και β) η βελτιστοποίηση των χρόνων ολοκλήρωσης της μελέτης. Ο λόγοι αυτοί εμφανίζονται, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών, ως προδήλως βάσιμοι, δοθέντος ότι α) οι χαρακτηρισμοί «πολύ καλή αποτύπωση» - «πάρα πολύ καλή αποτύπωση» και «πολύ καλό χρονοδιάγραμμα» - «πάρα πολύ καλό χρονοδιάγραμμα» δεν συνοδεύονται από κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου κάθε διαγωνιζομένου, και β) διότι, σύμφωνα με την διακήρυξη, στο υποκριτήριο αυτό αξιολογείται ο βαθμός αποτελεσματικότητας και εσωτερικής συμβατότητας του προβλεπόμενου χρονικού προγραμματισμού για την εκπόνηση της μελέτης μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν προβλέπεται η δυνατότητα προσαύξησης της βαθμολογίας υποψηφίου, ο οποίος στην προσφορά του προβλέπει παράδοση της μελέτης σε χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο στην διακήρυξη, ενώ η εκτίμηση, πληρότητα και καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνθήκες των χώρων που θα εκτελεστεί η γεωτεχνική έρευνα, κατά τη διακήρυξη αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του πρώτου και όχι του δευτέρου κριτηρίου, όπως εσφαλμένως υπέλαβε η Διοίκηση.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση, κατ΄ άρθρο 52 παρ. 7 του π. δ/τος 18/1989 (Α 8), και να ανασταλεί η εκτέλεση της 219/12.5.2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ....


ΕΣ/ΤΜ.6/1243/2020

Προμήθεια απορριματοφόρων (με leasing)....ζητείται η ανάκληση της 53/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 2), το Τμήμα αποφαίνεται ότι ορθώς έκρινε το Κλιμάκιο ότι η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας σε όλα τα κριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, αφού, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 στο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας αυτής, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής και αξιολόγηση αυτής ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η  βαθμολογία που δόθηκε ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση με 100 και  καλύπτονταν, εξ αυτού του λόγου,  οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αφού η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από το νόμο ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της δοθείσας βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο  νόμος δεν διακρίνει, η ως άνω ρητή απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και στη περίπτωση υποβολής μιας μόνο τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με τη συνοδεύουσα αυτή λεκτική αιτιολόγηση έχει ως σκοπό προεχόντως τη σύγκριση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτές προκύπτουν από την διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη. Περαιτέρω όμως το Τμήμα κρίνει ότι, η διαπιστωθείσα ελλείπουσα αιτιολογία της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας και ήδη παρεμβαίνουσας εταιρείας συμπληρώνεται με το προσκομισθέν ενώπιον του Τμήματος, έγγραφο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με το οποίο αιτιολογείται από αυτήν με αναλυτικό τρόπο η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς αυτής. Ειδικότερα, σ’ αυτό εκτίθενται αναλυτικά η κατανομή των κριτηρίων βαθμολόγησης και οι συντελεστές αυτών, καθώς και η αναλυτική λεκτική αιτιολογία της βαθμολογίας κάθε επιμέρους κριτηρίου. Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση τεκμηριώνεται με αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας αυτής, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά και τις αντικειμενικές σταθμίσεις στις οποίες προέβη, κατόπιν των οποίων και βαθμολόγησε αυτήν, με αποτέλεσμα να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι αυτές ανταποκρίνονται στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ενόψει των ανωτέρω το Τμήμα κρίνει ότι, η διαπιστωθείσα από το  ως άνω  Κλιμάκιο πλημμέλεια, η οποία κατέστη, μετά την ως άνω λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας, μη ουσιώδης, δεν συνιστά διακωλυτικό λόγο υπογραφής του σχεδίου της σύμβασης (Ε.Σ. VI Τμ. 715, 713, 519/2020).Ανακαλεί την 53/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/444/2019

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ...Κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν. 4412/2016, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε, ως προς και τα έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης, στη βαθμολόγησή τους, χωρίς να αιτιολογήσει περαιτέρω τη βαθμολογία που προσέδωσε σε αυτά. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε (σκ. 5), μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρθρο 20 του εφαρμοζόμενου αναλογικώς στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών π.δ. 118/2007), στον ν. 4412/2016 αποσαφηνίζεται κατά τα ανωτέρω η έννοια της αιτιολογημένης γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, από το αδιάστικτο δε γράμμα της διάταξης προκύπτει ότι αξιώνεται λεκτική διατύπωση σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Τούτο επιτάσσει, άλλωστε, και η αρχή της διαφάνειας όχι μόνο στην περίπτωση υποβολής πλειόνων προσφορών, αλλά και επί υποβολής μίας μόνο προσφοράς. Εν προκειμένω, η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα να μην εξειδικεύεται προσηκόντως η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται, χωρίς αποκλίσεις, οι απαιτήσεις της διακήρυξης.